Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

"Ρέει" το χρήμα, στη ΔΕΥΑ Λαμίας !

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται από τα στοιχεία που αποκαλύπτονται συνεχώς για τα σκάνδαλα στις απ´ευθείας αναθέσεις της ΔΕΥΑ Λαμίας.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αμοιβών και της διαδικασίας πρόσληψης του Ιατρού Εργασίας της επιχείρησης.

Τη ίδια ώρα που άλλες παρόμοιες ΔΕΥΑ κάνουν πρόσκληση με εκδήλωση ενδιαφέροντος με πολύ χαμηλότερες αμοιβές (πχ η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης με 4.000 ευρώ και η ΔΕΥΑ Λέσβου με 6.000 ευρώ) η ΔΕΥΑ Λαμίας πληρώνει 9.600 ευρώ με απ´ευθειας ανάθεση!

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι όμως πως στον Δήμο Λαμιέων οι ίδιες υπηρεσίες κοστολογούνται για μεν το προσωπικό  του Δήμου με 4.800 ευρώ για 400 περίπου υπαλλήλους, την ώρα που ως πολίτες στην ΔΕΥΑ Λαμίας ξοδεύουμε διπλάσιο ποσό για μόλις 64 υπαλλήλους!

Να θυμίσουμε πως πολλές είναι και οι αντιδράσεις για τον διορισμό έμμισθου δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας σε θέση ευθύνης (χωρίς αξιολόγηση προσόντων για την συγκεκριμένη θέση) καθώς και οι υπέρογκες αμοιβές (1200 ευρώ έκαστη) για ανάρτηση και δημοσίευση της είδησης της  μεταστέγασης της επιχείρησης σε συγκεκριμένα ΜΜΕ, που τελευταία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Να τονισθεί πως τα χρήματα που διανέμονται με το τόσο αδιαφανή και προκλητικό τρόπο είναι χρήματα των πολιτών της Λαμίας και όχι προσωπική περιουσία αυτών που τα διαχειρίζονται δημιουργώντας έτσι εύλογα την διατύπωση αιχμών για  εξυπηρέτηση ρουσφετιών και προσωπικών πολιτικών επιδιώξεων.

Σύμβαση Ιατρού Εργασίας Δήμου Λαμιέων
https://diavgeia.gov.gr/doc/61Η6ΩΛΚ-458?inline=true

Πρόσκληση με εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΥΑ Λέσβου
http://www.deyamyt.gr/160217_prosklisi.pdf

Πρόσκληση με εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/90877/proslipsi-iatroy-ergasias-sti-deva-aleksandroypolis


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λαμία 16-6-2016
Αρ.Πρωτ.: 32722

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έναντι  ποσού 4.840,00 ευρώ»

 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ Η
Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2.       Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006).
3.       Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4.       Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
5. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6.       Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7.       Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.
8.       Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
9.       Την πίστωση  στον Κ.Α. 00.6117  προϋπολογισμού  εξόδων έτους 2016.
10.   Την μελέτη 3/2016 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
11.   Την αριθμ. 288/7-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Τ6ΙΩΛΚ-ΜΞΝ).
12.   Την αριθμ. 552/7-6-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΚΨΕΩΛΚ-6Υ6 / ΑΔΑΜ: 16REQ004583292).
13.   Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ ε

Α.   Η  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού
5.521,47 ευρώ, να γίνει με απευθείας ανάθεση.
Me bάsh thn  noµoqesίa όseV epiceirήseiV (ή  OTAapascoloύn  apό  penήnta (50)  kai
άnw ergazόµenouV ή όseV έcoun έstw kai έna ergazόµeno efόson oi ergasίeV touV  eίnai
scetikέV µe µόlubdo,aµίanto,biologikoύV parάgonteV, karkinogόnouV prάgonteV(P.∆. 94/1987,  P.∆.    212/2006,  P.∆.  186/95,  P.∆.  399/1994,  P.∆.  338/2001)  prέpei  na  έcoun
giatrό ergasίaV.
Ειδικότερα τα καθήκοντα του Γιατρού Εργασίας αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Β. Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη (τεχνική περιγραφή, ενδεικτικό προϋπολογισμό, συγγραφή υποχρεώσεων) της ανωτέρω υπηρεσίας.

Γ. Αναθέτουμε την κατωτέρω υπηρεσία:


Είδος εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(άρθρο                 10
ν.3850/2010)
ΑΡ. ΕΡΓΑ- ΖΟΜΕΝ ΩΝ
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
(άρθρο 21 ν. 3850/2010)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ                   ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
194
0,6
116,40
Διοικητικό Προσωπικό
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
193
0,4
77,20
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
193,60
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ
25.00€
ΚΟΣΤΟΣ
4.840.00

στον ΤΑΝΤΗ Τ. ΗΛΙΑ , με διεύθυνση Γιαννούτσου 4 Λαμία , Α.Φ.Μ. 112411890 , Δ.Ο.Υ. Λαμίας, έναντι του ποσού των 4.840,00 ευρώ.

Δ. Η διάρκεια των υπηρεσιών από το συγκεκριμένο πάροχο είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ε. Η διάθεση πίστωσης ποσού 4.840,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6117, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, έγινε με την αριθμ. 288/7-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Τ6ΙΩΛΚ-ΜΞΝ).

ΣΤ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 4.840,00 ευρώ, θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

1 σχόλιο:

  1. Απαράδεκτη υπηρεσία στο νομό Φθιώτιδος πραγματικά. Ζητάνε σε τιμολόγια τους με αξία νερού 5 ΕΥΡΏ ποσά των 30 ΕΥΡΏ τελική τιμή και αυτό κάθε δίμηνο, όταν στις περίσσοτερες πολέις της Ελλάδας ο λογαριασμός Υδρευσης χρεώνεται σε απόδοση τριμηνου. Απαράδεκτοι πραγματικά σε μία πολή επαρχιακή να πληρώνουμε το νερό και την αποχέτευση σε τιμές πραγματικα΄τετραπλάσιες σε σύγκριση με τον νομό Αττικής που διαμέναμε για πολλά χρόνια στο παρελθόν. Είναι λυπηρό ντροπή τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή