Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Το "θέατρο του παραλόγου", στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λαμίας !

Ένταση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λαμίας, με αφορμή την ιδωτικοποίηση στην καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων.
"Προσωρινή" διακοπή , μιας ώρας, με την αστυνομία και τον δήμαρχο σε σύσκεψη, για την τύχη της σημερινής συνεδρίασης.
Φωτιές όμως, βάζει και το έγγραφο τη Αποκεντρωμένης, με το όποιο, ακυρώνει την απόφαση 395/2017, της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αποκομιδή απορριμμάτων !


Δείτε το έγγραφο εδώ  : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία   23  Αυγούστου 2017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4558/122166
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (σχετ. 4478/119654/2017)
ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωνίδου 6 Τ.Κ. : 351 32
Πληροφορίες : Π. Κορωνιώτης Τηλέφωνο : 22313-50522
FAX : 22313-50501

ΘΕΜΑ: Ακύρωση των υπ’ αριθμ. 395/2017 και 378/2017 αποφάσεων της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
    των άρθρων 65, 67, 72, 75, 214, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτά ισχύουν.
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), όπως ισχύει. του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α). του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).
του άρθρου 2 (παρ. 2γ περ. δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α) και του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α).
    του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), καθώς και αυτές του άρθρου 24 του Ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄).
    του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44466/17-12-2015 Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργού ΕΣ.Δ.Α. (ΑΔΑ:6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ) για την επιλογή Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  καθώς και την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017), σχετικά με τον διορισμό του Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
3. Την αριθμ. 494/2016 (ΑΔΑ:Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, καθώς και την αριθμ. 16/2017 όμοια (ΑΔΑ:6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ), με την οποία συμπληρώθηκε.
4. Το αριθμ. 45847/26-7-2017 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθμ. 378/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με έγκριση ανάθεσης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων Π/Υ 359.848,00€ με ΦΠΑ, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων της πρόσκλησης.
5. Το αριθμ. 46700/1-8-2017 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθμ. 395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά  με
έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Λαμιέων.
6. Επειδή:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, ορίζεται ότι:
«1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι:
«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) … β) …
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης   σε
 γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 2γ περ. δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
δδ) «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της
 διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της
 παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των
 περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  εκδίδονται  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της  Αρχής,  εφόσον   οι
 συμβάσεις  αυτές  εμπίπτουν,  λόγω  της  εκτιμώμενης  αξίας  τους,  στο  πεδίο  εφαρμογής    των
 Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με
 το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον εργάσιμες ημέρες…»

 Στην προκειμένη περίπτωση:
 Με την αριθμ. 494/28-9-2016 απόφαση και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία,  τα εξής:
«1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 και τα άρθρα 2, 120 και 121 του Ν. 4412/2016, την εκτέλεση σύναψης δημόσιας σύμβασης εργασίας - παροχής υπηρεσίας με τίτλο ’’Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λαμιέων”,  σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  12/2016  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος του
Δήμου Λαμιέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.572.620,68 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων για τα έτη 2017 και 2018
3. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τον τρόπο εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία (Δημόσιος Διαγωνισμός) και να παραπέμψει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.»
 Με την αριθμ. 16/25-1-2017 απόφαση και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τα εξής:
«Συμπληρώνει το αποφασιστικό μέρος της αρ. 494/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
 ως ακολούθως:
1. Ο δημόσιος διαγωνισμός για την εκτέλεση σύναψης δημόσιας σύμβασης εργασίας – παροχής υπηρεσίας με τίτλο ’’Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λαμιέων”, θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί μόνο σε περίπτωση που η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Φθιώτιδα επιστρέψει αθεώρητα τα εντάλματα πληρωμής των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων, που απασχολούνται κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016.
2. Κατά το μεσοδιάστημα από τη μη θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής, δηλαδή από την αδυναμία περαιτέρω απασχόλησης εργαζομένων κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού, ο Δήμος θα προβεί και χορηγείται προς τούτο η σχετική έγκριση, σε απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία των κατοίκων του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς η αδυναμία παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, αλλά σε νομικό κενό που θα προκαλέσει η κρίση περί αντισυνταγματικότητας του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 και η μη θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής από τον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 494/2016 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.»

Στη συνέχεια μεσολάβησε η μη θεώρηση από τον Επίτροπο Ν. Φθιώτιδας των ενταλμάτων πληρωμής των συμβασιούχων καθαριότητας του Δήμου, που εξακολουθούσαν να απασχολούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (σχετ. η αριθμ. 6/6-3- 2017 Πράξη) και ακολούθησε η απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 10-5-2017 (η οποία δημοσιεύτηκε στις 7-6-2017), με την οποία κρίθηκε ότι οι εν λόγω συμβάσεις πέραν του 24μήνου είναι άκυρες, ως αντιβαίνουσες τις επιταγές  του άρθρου 103 (παρ. 7 και 8) του Συντάγματος. Κατόπιν των ανωτέρω, με την αριθμ. 43152/14-7- 2017 (ΑΔΑ: ΩΠ4ΘΩΛΚ-ΔΧ9) απόφαση Δημάρχου λύθηκαν οι συμβάσεις των συμβασιούχων στην καθαριότητα του Δήμου.

 Με την αριθμ. 378/25-7-2017 απόφαση και με την αιτιολογία που αναφέρεται στο σκεπτικό αυτής, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
«1. Εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Λάμπρου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων
 για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
 προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
 απρόβλεπτα, σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
2.Εγκρίνει την δέσμευση και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού τριακοσίων εξήντα
χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €), σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017.
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 18/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για την υπηρεσία αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων.
4. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (όπως παρατίθενται στην εν λόγω απόφαση)
5. Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρία ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.Φ.Μ. 997947896 Δ.Ο.Υ. Λαμίας.»
Στη συνέχεια και κατόπιν της αριθμ. 45857/26-7-2017 Πρόσκλησης του Δήμου Λαμιέων για υποβολή προσφοράς, με την αριθμ. 395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκαν το 1ο και 2ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  Δήμου Λαμιέων» Π/Υ 359.848,00€ και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην επιχείρηση ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι του ποσού 290.200,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, για την  προσφυγή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λαμβάνεται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Από τη λεκτική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων, δεν προκύπτει εξαίρεση στην περίπτωση που ο Δήμος επικαλείται κατεπείγουσα ανάγκη, είναι δηλαδή υποχρεωτική η προηγούμενη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διαπιστώνει και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της ανάθεσης σε ιδιώτη. Η εκ των υστέρων άλλωστε λήψη τέτοιας απόφασης δεν θεραπεύει την έλλειψη (βλ. Ζ΄ Κλιμ. VII Τμ. ΕΣ, Πράξη 154/2013). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αναφέρει και ο Δήμος, δεν κατέστη δυνατή η λήψη επίκαιρης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, ενώ η έλλειψη αυτής δεν θεραπεύεται από τις κατά πολύ απέχουσες χρονικά αριθμ. 494/2016 και 16/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον αυτές προηγούνται των ρυθμίσεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, άρα ουσιαστικά οι τότε αποφάσεις του αρμόδιου συλλογικού οργάνου έχουν στηριχτεί σε διαφορετική από την ισχύουσα σήμερα νομική και πραγματική βάση. Από τα ανωτέρω λοιπόν συνάγεται ότι, ουσιαστικά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που εισάγονται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
Επιπλέον, όπως έχει κριθεί νομολογιακά από το ΣτΕ και το Ελ. Συνέδριο, καθώς και σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (βλ. σχετ. 261/2014 αποφ.) αλλά και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες αυτής (βλ. κατ. οδηγία 1/2013), η εφαρμογή πλέον των διατάξεων του άρθρου 32 (παρ. 2γ) του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα η εξαίρεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, εξαρτάται από τη συνδρομή σωρευτικά των κατωτέρω προϋποθέσεων, ήτοι:
α) την ύπαρξη απρόβλεπτου γεγονότος,
β) την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες,
γ) την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει και
δ) ότι οι περιστάσεις που επικαλείται ο Δήμος για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική του ευθύνη.
Ως απρόβλεπτα γεγονότα νοούνται οι περιστάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνήθη  ρου του οικονομικού και κοινωνικού βίου, δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτής.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της  υπόθεσης, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους ο Δήμος είχε προβλέψει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετ. η αριθμ. 16/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου και η αριθμ. 6/6-3- 2017 Πράξη του Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας), θα μπορούσε συνεπώς να προβεί  στις απαιτούμενες  ενέργειες,  που  θα  του  επέτρεπαν  να  τηρήσει  τις  προθεσμίες  των  τακτικών
διαγωνιστικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, οι λόγοι που προβάλλει ο Δήμος για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δεν συνιστούν από μόνοι τους απρόβλεπτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, αλλά αντιθέτως εξελίξεις πιθανές και συνήθεις, των οποίων ο Δήμος ήταν γνώστης αρκετό καιρό πριν. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, τα γεγονότα που επικαλείται ο Δήμος δεν αποτελούν απρόβλεπτες περιστάσεις που να προκαλούν την κατεπείγουσα ανάγκη και επομένως εκλείπει η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 (παρ. 2γ) του Ν. 4412/2016.
Επίσης, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, περιπτώσεις ανωτέρας βίας αποτελούν περιστατικά φυσικών καταστροφών, πράξεων εθνικής κυριαρχίας, απεργιών χωρίς  προειδοποίηση, σεισμού, εξαιρετικών πλημμυρών ή εκτεταμένης πυρκαγιάς κλπ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι λόγοι που επικαλείται ο Δήμος δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι τυχηρά γεγονότα τα οποία είναι αδύνατο να αποτραπούν για τις ανθρώπινες δυνάμεις και τα οποία έχουν το εγγενές στοιχείο όχι μόνο του παντελώς απρόβλεπτου αλλά και του εκ των υστέρων ακαταμάχητου, ακόμη κι αν ο υπόχρεος (Δήμος) λάβει μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Κατά συνέπεια, εφόσον τα γεγονότα αυτά δεν εμπίπτουν στον ορισμό της ανωτέρας βίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 2γ περ. δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, θα έπρεπε, πριν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, να έχει ληφθεί από το Δήμο η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Συνάγεται λοιπόν ότι, η αριθμ. 378/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων, τυγχάνει μη νόμιμη, για τους  λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά συνέπεια και η παρεπόμενη αυτής υπ’ αριθμ. 395/2017 όμοια απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της εν λόγω διαπραγμάτευσης για την αποκομιδή απορριμμάτων, πάσχει νομιμότητας.
Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν παραπάνω, η αριθμ. 395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, καθώς και η προηγούμενη αυτής υπ’ αριθμ. 378/2017 όμοια απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αποκομιδή απορριμμάτων, κρίνονται μη νόμιμες, καθόσον δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 2 (παρ. 2γ περ. δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και την προηγούμενη αυτής υπ’ αριθμ. 378/2017 όμοια απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αποκομιδή απορριμμάτων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

 Κοινοποίηση:
Δήμο Λαμιέων Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ
(Με απόδειξη) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου