Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Λαμίας με αναζήτηση λύσεων για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το φλέγον ζήτημα της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών απασχόλησε,εκτός των άλλων,την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας που διεξήχθη την Παρασκευή 18 Μαΐου 2017.

Αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού ήταν η εύρυθμη λειτουργία του νευραλγικότερου τμήματος του Νοσοκομείου με στελέχωση και κάλυψη των εφημεριών με έμπειρο και ικανό ιατρικό προσωπικό καθώς και την υποστήριξή του από όλες τις εμπλεκόμενες υγειονομικές δομές.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
«Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή Iατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV 50420000-5), συνολικού κόστους 5.160,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας»
ΘΕΜΑ 2ο
«Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (CPV 42512000-8), συνολικού κόστους 5.270,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας»
ΘΕΜΑ 3ο
 «Έγκριση Προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών ΜΤΝ»
ΘΕΜΑ 4ο
«Έγκριση Προμήθειας Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικό Αναλυτή»
ΘΕΜΑ 5ο
«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης»
ΘΕΜΑ 6ο
«Έγκριση Προμήθειας Φίλτρων Αιμοκάθαρσης»
ΘΕΜΑ 7ο
«Έγκριση Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων»
ΘΕΜΑ 8ο
«Έγκριση Προμήθειας Αντιδραστηρίων για Αναλυτή Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης»
ΘΕΜΑ 9ο
«Έγκριση Προμήθειας Γαντιών»
ΘΕΜΑ 10ο
«Έγκριση Προμήθειας Καθετήρων Swan-Ganz»
ΘΕΜΑ11ο
 «Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας για α) Προμήθεια Υλικών για την επισκευή των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του ΓΝ Λαμίας και β) Σύναψη σύμβασης συντήρησης με αποκατάσταση των βλαβών των τριών συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (ups), του ΓΝ Λαμίας συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σε μια φάση (Άπαξ)» από την εταιρεία Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ –V POWER.
ΘΕΜΑ12ο
«Την υιοθέτηση των αρ. Β/6196/08-05-2017 & Β/2915/10-02-2017 Αποφάσεων Διοικητή, την έγκριση του αρ. Β/6196/23-03-2017 Πρακτικού σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Απορρυπαντικών με συνοδό εξοπλισμό» από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2015 για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαμίας για ένας (1) έτος προϋπολογισμού δαπάνης 23.525,33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.»
ΘΕΜΑ13ο
«Επί εγγράφων και αναφορών»
Περίπτωση 1. «Υιοθέτηση Εντολών Μετακίνησης Εκτός Έδρας»
Περίπτωση 2. «Υιοθέτηση Πράξεων εγκρίσεων Εφημεριών (και πρόσθετων) του Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν Λαμίας»
Περίπτωση 3. «Υιοθέτηση Πράξεων εγκρίσεων της καταβολής αποζημίωσης Εφημεριών (και πρόσθετων) του Ιατρικού Προσωπικού του Γ.Ν Λαμίας»
Περίπτωση 4. «Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης 2016 – 2019 για το Γ.Ν Λαμίας»
Περίπτωση 5. «Υιοθέτηση της ονομαστικοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» για την αντιμετώπιση σεισμού, για το Γ.Ν Λαμίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου