Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Τελικά, είχαμε η δεν είχαμε αρκετό αλάτι ;

ΘΕΜΑ: α. Έγκριση της αριθ. πρωτ. 856/09-01-2017 απόφασης Δημάρχου, περί απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος, της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.818,77 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

β. Δέσμευση (ψήφιση) και διάθεση πίστωσης.

     Με την αριθ. πρωτ. 856/09-01-2017 (ΑΔΑ: 629ΥΩΛΚ-ΠΣΒ) απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε:
1. Η απευθείας ανάθεση, για λόγους προφανούς κινδύνου για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., (ΑΦΜ: 094248865, ΔΟΥ Μεσολογγίου), προμήθειας αλατιού, για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου Λαμιέων

2. Η ανάθεση αφορούσε στην προμήθεια 28,93 τόνων αλατιού άπλυτου αλυκής Τουρλίδας χύμα 2015
Συγκεκριμένα είχαμε:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
1
ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ
ΤΟΝΟΣ
28,93
50,70
1.466,75ΣΥΝΟΛΟ
1.466,75Φ.Π.Α. 24%
352,02ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.818,77


3. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίστηκε αυθημερόν


4. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και στον Κ.Α. 30.6699.0002, με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 20.000,00 ευρώ, από την οποία θα γίνει η πληρωμή της εν λόγω προμήθειας.

5. Η πληρωμή ποσού 1.818,77 ευρώ, που αφορά στη συγκεκριμένη προμήθεια να γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου τιμολόγιου. Το τιμολόγιο να εκδοθεί αφού προηγηθεί η σχετική απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκριθεί η συγκεκριμένη απόφαση Δημάρχου και θα  διατεθεί-ψηφιστεί η σχετική πίστωση.

Την εν λόγω απ΄ ευθείας ανάθεση αλατιού του κ. Δημάρχου υπαγόρευσαν λόγοι προφανούς κινδύνου,  εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα  από τις 06/01/2017 συνέβησαν στην περιοχή του Δήμου μας αλλά και σε πανελλαδική εμβέλεια ακραία καιρικά φαινόμενα με πρωτοφανείς χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρές χιονοπτώσεις. Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων χιονιού, δημιουργήθηκε άμεσος και προφανής κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και ο Δήμος μας είχε περιέλθει σε κατάσταση κατεπείγουσας ανάγκης. Ειδικότερα προέκυψαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό καθώς και στο αγροτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η μετακίνηση των αυτοκινήτων και των κατοίκων για τις επαγγελματικές και άλλες αναγκαίες δραστηριότητές τους. Επίσης υπήρξε πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας για περαιτέρω συνέχιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ημέρες. Λόγω λοιπόν της παρατεταμένης διάρκειας των ακραίων καιρικών φαινομένων, υπήρξε αδήριτη ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων αλατιού για τους διάφορους επιβαλλόμενους αποχιονισμούς και τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα σε αλάτι είχαν εξαντλήθει.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθ. πρωτ.: 856/09-01-2017 (ΑΔΑ: 629ΥΩΛΚ-ΠΣΒ) απόφαση Δημάρχου και προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010:

Α. Η έγκριση  της αριθ. πρωτ.: 856/09-01-2017 (ΑΔΑ: 629ΥΩΛΚ-ΠΣΒ) απόφασης Δημάρχου, περί απευθείας ανάθεσης,  για λόγους προφανούς κινδύνου για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, προμήθειας 28,93 τόνων αλατιού άπλυτου αλυκής Τουρλίδας χύμα 2015, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., (ΑΦΜ: 094248865, ΔΟΥ Μεσολογγίου), για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου Λαμιέων. Η συγκεκριμένη ποσότητα αλατιού παραδόθηκε αυθημερόν.
Β. Η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.818,77 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.0002, με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.


Λαμία ……………             Λαμία ……………             Λαμία …………..

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Λαμία……………
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λαμία……………

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου