Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Τι ισχύει τελικά με τις συμβάσεις καθαριότητας που παρατείνονται

Ως γνωστόν, με το άρθρο 16 του Ν.4429/2016: “Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις”, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 199/21.10.2016 τεύχος Α’ παρατείνονται μέχρι 31.12.2017 οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας των κτηρίων ΟΤΑ, όπως επίσης οι ατομικές συμβάσεις για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω διάταξη, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’250) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά».

Κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

- Η παράταση ισχύει για τις συμβάσεις σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αλλά και σε συμβάσεις που έχουν λήξει μέχρι και 90 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, αντί για τις 60 ημέρες που είχε κατατεθεί αρχικά. Δηλ. ενενήντα μέρες πριν την 21η/10/2016.

- Παρατείνονται όλες οι συμβάσεις των διμήνων που είχαν συναφθεί το 2015 αλλά όχι αυτές που συνήφθησαν εντός του έτους 2016

- Έχει απαλειφθεί η φράση που προέβλεπε ότι για την αυτοδίκαιη παράταση θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι εγγεγραμμένες διαθέσιμες πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς. Συνεπώς δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους δήμους για την παράταση, αλλά αυτή είναι υποχρεωτική. Οι δήμοι πρέπει να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας και όχι από άλλες πηγές. Δηλ. σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ισοσκέλιση πρέπει να προβούν οι φορείς είτε σε μείωση εξόδων είτε σε αύξηση των τελών. Σε περίπτωση που δεν έχουν προβλεφθεί τα απαιτούμενα ποσά στον προϋπολογισμό, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να γίνει ανανέωση ή επαναπρόσληψη των εργαζομένων, διότι θα υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα με τις διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης. Η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» αναφέρεται κατά τη γνώμη μας στην αυτοδίκαια παράταση. 

Εδώ θα έχουμε το παράδοξο, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξευρεθούν οι πόροι για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, οι φορείς, να προβούν σε μη νόμιμες ενέργειες  σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή είτε να μην εφαρμόσουν το ν. 4429/2016 είτε να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις περί προϋπολογισμού και ανάληψης υποχρέωσης.

- Η διάταξη, δεν αναφέρει τι θα γίνει στις περιπτώσεις που η καθαριότητα έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιώτες ή στην περίπτωση προγραμματισμένων προσλήψεων στον τομέα της καθαριότητας. Θυμίζουμε ότι υπήρχε ρητή πρόβλεψη για τις προγραμματισμένες προσλήψεις στην προηγούμενη παράταση με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 184/30.12.2015 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του N. 4366/16 (ΦΕΚ 18/15.02.2016 τεύχος Α').  Συνεπώς τυχόν αναθέσεις σε τρίτους εξακολουθούν να ισχύουν και ολοκληρώνονται εκκρεμείς διαδικασίες προσλήψεων.

- Στις περιπτώσεις που είχαν απολυθεί οι εργαζόμενοι αλλά θα ξαναπροσληφθούν με βάση τη διάταξη, επειδή η απόλυσή τους έγινε στο χρονικό διάστημα των 90 ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4429/2016, θα πρέπει να γίνει διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου για την επαναφορά τους. Εξυπακούεται ότι δεν θα μισθοδοτηθούν για το χρονικό διάστημα που δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους. Η αξίωση μισθού θα εκκινήσει από την πράξη του δημάρχου για την παράταση και την τοποθέτησή στην υπηρεσία. Προηγουμένως θα πρέπει να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό σε περίπτωση που δεν υπάρχουν.

Πηγή: ΔήμοςΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου