Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυλοτροφών στο Κυνοκομείο Λαμίας (ημερομηνίες και προϋποθέσεις)

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκηρύσσει ο Δήμος Λαμιέων για προμήθεια σκυλοτροφών του Κυνοκομείου προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λαµίας την 5/11/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.µ. µέχρι 09:30 π.µ.

Μαζί µε την προσφορά
πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, = µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Λεπτοµέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Γραφείο προµηθειών. ∆ιεύθυνση:Φλέµινγκ και Ερυθρού Σταυρού. Τηλ.:2231351045,2231351055,2231351046).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου