Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Έχει χωματερές η Λαμία ;

Δύο παράνομες ασφαλώς, χωματερές λειτουργούν στον Δήμο Λαμιέων αναφέρουν σε εγγραφά τους  η Γενική Διεύθυνση περιβαλλοντικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η Διεύθυνση Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων προς την  αποκεντρωμένη  Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
ΘΕΜΑ : Αποστολή καταγγελίας για παράνομες
Χωματερές στο Δήμο Λαμιέων
ΣΧΕΤ: 1. Η από 14-10-2013 ηλεκτρονική καταγγελία – αναφορά του κου Σταμέλλου Στέφανου (αρ. πρωτ. ΔΠΣ56913/4690/15.10.2013)

 2) Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 (ΤΑ/160/16.10.86)
3)Νόμος 3010/2003 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΤΑ/91/25.4.02)
4) Νόμος 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΤΑ/209/21.9.11)
5) Νόμος 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ. Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (ΤΑ/24/23.02.2012)
6) ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
Σας αποστέλλουμε το παραπάνω σχετικό (με τα συν/να), το οποίο αναφέρεται στην λειτουργία παράνομων χωματερών στη Ροδίτσα και το Λιανοκλάδι του Δήμου Λαμιέων, ως καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Παρακαλείστε να επιληφθείτε του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία (σχετ 2,3,4,5,6).
Επίσης, το παρόν, αποστέλλετε και στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ για τυχόν δικές της ενέργειες.

Πηγή lamiafm1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου