Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Αργοπεθαίνει όποιος... (Pablo Neruda)

Αργοπεθαίνει...
όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι...
όποιος δε διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα
για να κυνηγήσει ένα όνειρο...

Δείτε πόσο επίκαιρο είναι το ποίημα του Pablo Neruda, που μας θύμισε ο φίλος Κώστας.

Πανελλαδικές εξετάσεις Πώς θα υποβάλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.
Μέχρι πέρυσι οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) υποβάλλονταν από 1 έως 20 Φεβρουαρίου ενώ των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) κατά το μήνα Μάρτιο μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο.
Φέτος η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής θα είναι ενιαία και η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (Ομάδες Α και Β).

Σε κοινή προθεσμία θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδες Α και Β).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία δήλωση.

Υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης είναι :

οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
οι απόφοιτοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
οι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ.
οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- Ομάδα Β)
οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)
Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο.

Ο υποψήφιος τις προσεχείς ημέρες, μπορεί να προμηθεύεται τη δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, είτε από το Διαδίκτυο, όπου θα αναρτηθούν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr/exams, είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την δήλωση, σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του.

Ειδικότερα:

οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) υποβάλλουν την δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό πανελλαδικά.
οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ υποβάλλουν την δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την δήλωση συμμετοχής συνυποβάλλουν:
επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,
την πρωτότυπη Βεβαίωση πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι Βεβαίωσης πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
οι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.
οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) υποβάλλουν μόνο την δήλωση συμμετοχής, χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.
οι απόφοιτοι- κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) υποβάλλουν την δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την δήλωση συνυποβάλλουν:
i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

ii) την πρωτότυπη Βεβαίωση πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι Βεβαίωσης πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α), ισχύουν τα εξής:
- οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) υποβάλλουν την δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

- οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) υποβάλλουν την δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που από φέτος συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) υποβάλλουν την δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι ως άνω υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=381598&dt=31/01/2011#ixzz1CdkYuu9s

Διάταξη του «Καλλικράτη» αναστέλλει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα Νομικά Πρόσωπα

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία διαβάσαμε που-υπό προϋποθέσεις-μπορεί να ''σώσει'' τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. τα οποία έχουν επιδείξει πολιτιστικό έργο για την πόλη μας, δημιουργώντας παράλληλα ένα ισχυρό αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο, το οποίο θα λειτουργήσει σαν φάρος για τον πολιτισμό στην Λαμία.

Στην «κατάργηση» για ένα διάστημα του άρθρου 275 του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης») προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσισε να μην ασκεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δαπανών στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των δήμων μέχρι αυτά να συνενωθούν.

Να σημειωθεί ότι στο άρθρο 275 του «Καλλικράτη» με τίτλο: Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται τα εξής: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου169 του Κ.Δ.Κ»

Παρασκεύασαν «πράσινη» βενζίνη

Ένα επαναστατικό «πράσινο» συνθετικό καύσιμο, ένα είδος βενζίνης εξαιρετικά χαμηλού κόστους και φιλικής προς το περιβάλλον, αναπτύσσουν επιστήμονες στη Βρετανία.

Πρόκειται για μια τεχνολογία βασισμένη στο υδρογόνο που θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα συμβατικά βενζινοκίνητα οχήματα χωρίς να χρειάζεται μετατροπή του κινητήρα τους. Επιπλέον, επειδή κατά την καύση του δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα, οι ρύποι του είναι μηδενικοί, γεγονός που θα βοηθήσει τα κράτη να περιορίσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Ωστόσο τα πλεονεκτήματα του νέου «μαγικού» καυσίμου δεν σταματούν εδώ: η τιμή του εκτιμάται στο μόλις ένα (1) ευρώ το γαλόνι και υπόσχεται να απαλλάξει εκατομμύρια οδηγούς από το δυσβάστακτο πλέον κόστος του πετρελαίου. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε υπό άκρα μυστικότητα τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο φημισμένο εργαστήριο Ράδερφορντ Απλετον στη Βρετανία, από τη βρετανική εταιρεία Cella Εnergy, σε συνεργασία με επιστήμονες από το University College London και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το καύσιμο βασίζεται στην τεχνολογία των υδριδίων και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα συμβατικά αυτοκίνητα. «Αναπτύξαμε μια τεχνολογία μικρομορίων η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα υπάρχοντα οχήματα που καίνε πετρέλαιο ή βενζίνη,αντικαθιστώντας τα συμβατικά καύσιμα και χωρίς να χρειάζεται μετατροπή των κινητήρων» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cella Εnergy Στέφεν Βόλερ. Και πρόσθεσε: «Τα υλικά βασίζονται στο υδρογόνο και έτσι όταν χρησιμοποιούνται δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα,κάτι που συμβαίνει ήδη με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα» .

Οι οδηγοί θα μπορούν να διανύσουν απόσταση 500- 650 χιλιομέτρων προτού χρειαστεί να ανεφοδιάσουν το όχημά τους. Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας Στέφεν Μπένινγκτον είπε ότι το υδρογόνο προσφέρει την ιδανική λύση στην προσπάθεια αντικατάστασης του αργού πετρελαίου. «Το υδρογόνο είναι το ιδανικό καύσιμο. Εχει τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από το πετρέλαιο και όταν καίγεται δεν παράγει τίποτε άλλο παρά νερό. Αλλά ο μόνος τρόπος για να το χρησιμοποιήσεις σε όχημα είναι οι πολύ υψηλές πιέσεις ή οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που είναι εξαιρετικά ακριβό. Η τεχνολογία μας όμως προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης σε αυτοκίνητα,αεροπλάνα και άλλα οχήματα με χαμηλό κόστος» εξήγησε ο καθηγητής Μπένινγκτον.

Δεν έχει γίνει γνωστό σε πόσα χρόνια η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη στην αγορά.

tovima.gr

ΥΠΕΣ – Εγκύκλιος 11 – Διευκρινήσεις για τις συγχωνεύσεις στους Δήμους

Οδηγίες και διευκρινήσεις δίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών,με εγκύκλιο που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επείγουσα, για τις συγχωνεύσεις των Νομικών Προσώπων Δ.Δ, μετά από τα πολλά ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για τον τρόπο που επιχειρείται η συγχώνευση στους Δήμους ανά την Ελλάδα.

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ.

Στροφή πολλών καταναλωτών στα βιολογικά

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές προτιμούν πλέον τα βιολογικά προϊόντα στις αγορές τους όπως προκύπτει την ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M.) και του Κέντρου Αειφορίας (CSE) με θέμα «Πράσινο Marketing: Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 700 ατόμων και στα συμπεράσματά της αναφέρεται ότι το 57,2% των καταναλωτών προτιμά βιολογικά προϊόντα, ενώ ένα 52,3% άλλαξε τη μάρκα του προϊόντος που αγόραζε, επιλέγοντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.
Η έρευνα αυτή, πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτυπώνει την καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στις περιβαλλοντικές διαστάσεις του Marketing, αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και καταγράφει τη στάση, τις αντιλήψεις και την ανταπόκριση του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στις υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ειδική εσπερίδα στις 2 Μαρτίου 2011 και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.).
http://www.greekmoney.gr

Επικοινωνιακή έφοδος της δημοτικής αστυνομίας για... τασάκια

Σκηνές ροκ το Σάββατο το πρωί στο κέντρο της Λαμίας όταν οι ιδιοκτήτες των καφέ είδαν τη δημοτική αστυνομία να βγαίνει παγανιά για να βεβαιώσει παραβάσεις για το κάπνισμα.
Με το που μπήκαν οι δημοτικοί αστυνομικοί στο πρώτο κατάστημα έπεσε «σύρμα» στα υπόλοιπα με συνέπεια να εξαφανιστούν τασάκια και ουσιαστικά μιλάμε για μια και μεμονωμένη παράβαση.
Η κίνηση αυτή από την πλευρά του δήμου έχει αναντίστοιχη σχέση με τα όσα υπογράμμιζαν το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη θέληση της συντεταγμένης πολιτείας να εφαρμόσει την συγκεκριμένη απόφαση.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μίλησαν για ένα θέατρο του παραλόγου που προβάλλεται μόνο για λόγους επικοινωνιακούς. Μάλιστα αποδίδουν όλη αυτή την κινητικότητα σε εντολές που δεν προέκυψαν από την ηγεσία του δήμου, δηλαδή από το δήμαρχο, αλλά πρόκειται για μια επικοινωνιακή κορώνα μέσα από την οποία προσπαθεί να δηλώσει την παρουσία του ως μορφή καταστολής, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο αντιδήμαρχος στις λιγοστές μέρες που υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση απέφυγε μέχρι τώρα να δώσει στη δημοσιότητα βεβαιωμένες παραβάσεις για αφισσορύπανση ενώ παράλληλα «ξέχασε» να βάλει λουκέτο σε δύο καταστήματα, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε αποφασιστεί. Είναι χαρακτηριστικό βεβαίως ότι ορισμένοι από τους καταστηματάρχες συνδυάζουν όλα αυτά σε μια κίνηση τακτικής αφού ορισμένοι από τους καταστηματάρχες αρνήθηκαν «να διευκολύνουν τον αντιδήμαρχο για να ξεφύγει από την δύσκολη θέση στην οποία περιήλθε».

Καλά πληροφορημένες πηγές υπογραμμίζουν ότι οι εντολές δόθηκαν στο παρά ένα αναζητώντας μια θεαματική κίνηση με επικοινωνιακό άθροισμα. Μάλιστα και οι ενστάσεις από την πλευρά της δημοτικής αστυνομίας τόσο συνολικά για το πλέγμα των μέτρων όσο και πολύ περισσότερο για την αδυναμία ελέγχου δεν στάθηκαν ικανές να ματαιώσουν κινήσεις που μόνο επικοινωνιακά χαρακτηριστικά μπορούν να έχουν. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα το Τμήμα Υγιεινής δεν έχει βγει για ελέγχους και πολύ δε περισσότερο οι οποιεσδήποτε κινήσεις του δήμου γίνονται ακριβώς μέσα στο κέντρο, όχι μόνο για λόγους ευκολίας αλλά κυρίως για λόγους εντυπώσεων.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αυθαιρεσίας, παρόμοιο και με τις κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας οι οποίες όπως άλλωστε είναι γνωστό βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Κλήσεις όμως και σκουπίδια είναι πράγματα τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουν και πολλά επικοινωνιακά περιθώρια στον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, ο οποίος βλέπει ουσιαστικά να ναυαγεί ο τρόπος αλαζονικής διαχείρισης που είχε κατά νου.

Μέσα σε λίγες μέρες βρίσκεται απολογούμενος για μια σειρά από ζητήματα τα οποία σε κάθε περίπτωση δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες αφού πλέον έχει καταρρεύσει ένα ιδιότυπο μοντέλο δημόσιας εικόνας ως πολιτικό άθροισμα. Πλέον τώρα αρχίζουν και ξεχειλίζουν τα προβλήματα αφού τα μηνύματα έρχονται από διάφορες γωνιές και βεβαίως δεν είναι μηνύματα συσσώρευσης προβλημάτων αλλά κυρίως μηνύματα αλαζονικής συμπεριφοράς.
Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τίθενται είναι ότι μεταφέρει τις οποιεσδήποτε πιθανές ευθύνες στις υπηρεσίες, κρατώντας για λογαριασμό του μόνο την εκποίηση μιας θετικής εικόνας. Κάτι τέτοιο έγινε αντιληπτό και από τις υπηρεσίες οι οποίες πλέον σε αργό αλλά σταθερό ρυθμό εκφράζουν τη δυσφορία τους χωρίς όμως μέχρι στιγμής να το εκδηλώνουν άμεσα. Οι πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι μηνύματα έχουν φτάσει και στο δήμαρχο, ο οποίος προς το παρόν αποφεύγει να κάνει συγκεκριμένη αναφορά.

σέντρα
http://lamianews.blogspot.com/

Νίκη και πρώτη θέση για τον Σ.Ο.Λαμίας

Στην πρώτη θέση ανέβηκε ο Σ.Ο.Λαμίας μετά την νίκη στην Λαμία με 3-2.5 επί της περσινής πρωταθλήτριας Κεντρικής Ελλάδας ομάδας του Βόλου.
Με το ίδιο σκορ(3-2.5) ηττήθηκε ο Σ..Ν.Ο.Λαμίας εκτός έδρας από την ομάδα της Βόρειας Εύβοιας.
Στην βαθμολογία προηγούνται ο Σ..Ο.Λαμίας και η ομάδα της Ελλασόνας με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και 6 βαθμούς.

Παράλογα του «Καλλικράτη»

Στην εφαρμογή της μεγάλης διοικητικής τομής που λέγεται Καλλικράτης, ο δρόμος σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ένα από τα πολλά «βαρίδια» στην εφαρμογή του νέου συστήματος διοίκησης εξακολουθεί να είναι η γραφειοκρατική αντιμετώπιση καταστάσεων, σε πείσμα όλων των προσπαθειών εκσυγχρονισμού. Ας δούμε ένα από τους πολλούς μικρούς παραλογισμούς που συμβαίνουν στις μέρες μας και δείχνουν ότι δυστυχώς η προετοιμασία της εφαρμογής του «Καλλικράτη» μάλλον έγινε στο πόδι.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Οι μικροί «Καποδιστριακοί» δήμοι που δεν είχαν τεχνική υπηρεσία, εξυπηρετούνταν μέχρι 31.12.10 από τις ΤΥΔΚ (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων Κοινοτήτων) του κάθε νομού. Οι ΤΥΔΚ ανήκαν διοικητικά στην Περιφέρεια, ήταν στελεχωμένες από μηχανικούς και λειτουργούσαν σαν τεχνική υπηρεσία των εξυπηρετούμενων δήμων, καλύπτοντας πλήρως ότι απαιτείτο για την εκτέλεση και παρακολούθηση έργων. Στην «Καλλικρατική» πλέον τοπική αυτοδιοίκηση οι ΤΥΔΚ καταργήθηκαν. Βασική φιλοσοφία του Καλλικράτη είναι ότι οι νέοι δήμοι θα είναι πλήρεις από υπηρεσίες, πράγμα που σε συντριπτικό βαθμό συμβαίνει. Οι υπάλληλοι των ΤΥΔΚ μετατάχθηκαν στις Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων που ήταν οι έδρες των νομών.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές στους περισσότερους δήμους υπάρχουν έργα που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.10 και την εποπτεία τους είχαν οι ΤΥΔΚ. Κάποιοι Δήμαρχοι προσπαθώντας να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εξέλιξη των έργων, μετέφεραν, στηριζόμενοι στη λογική, την εποπτεία των έργων από τις ΤΥΔΚ στην τεχνική υπηρεσία των νέων «Καλλικρατικών» δήμων τους. Πόσο άδικο είχαν!

Στις 14.1.11 με «εξαιρετικώς επείγουσα» εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Ντόλιος, το ΥΠΕΣ επιβάλλει στους προϊσταμένους των καταργηθέντων ΤΥΔΚ να παραδώσουν τους φακέλους των συνεχιζόμενων έργων, στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου της έδρας του νομού που ανήκαν, ώστε να οριστεί νέος επιβλέπων και να συνεχιστεί το έργο. Επιβάλλει δηλαδή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να επιβλέπει την εκτέλεση και την πρόοδο ενός έργου του Χ δήμου, η τεχνική υπηρεσία ενός άλλου δήμου!

Στον νομό Μεσσηνίας π.χ. υπήρχε ο τέως δήμος Μεθώνης που δεν είχε τεχνική υπηρεσία και εξυπηρετείτο από την ΤΥΔΚ Μεσσηνίας. Ο δήμος Μεθώνης ανήκει πλέον στον Καλλικρατικό δήμο Πύλου-Νέστορος, που έχει τεχνική υπηρεσία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η επίβλεψη των συνεχιζόμενων έργων του τέως δήμου Μεθώνης δεν θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Πύλου-Νέστορος, αλλά από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Καλαμάτας που ήταν ο δήμος της έδρας του νομού! Αντίστοιχα ο τέως δήμος Ιτάνου στο Λασίθι, που τώρα ανήκει στον δήμο Σητείας, θα έχει, σύμφωνα με την εγκύκλιο πάντα, επίβλεψη στα συνεχιζόμενα έργα του από τον δήμο Αγίου Νικολάου και όχι από τον δήμο Σητείας. Τα σχόλια δικά σας.
protagon.gr

ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS: Τίποτα δεν άλλαξε
εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση του κόλπου


“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
maliakos-sos@gmail.com

Μαλιακός: Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση,

τίποτα δεν άλλαξε

Ιανουάριος 2011

Πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των μελών της Κίνησης Πολιτών «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στη συνέλευση έγινε ο απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης, η εκτίμηση της κατάστασης και όλων των παραγόντων που συνθέτουν την εικόνα του Μαλιακού σήμερα και τέλος ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.

Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση του Μαλιακού κόλπου και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”, η εκτίμηση είναι ότι τίποτα δυστυχώς ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Τίποτα που να αναστρέφει την κατάσταση και να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.

Οι ρυπαντές του κόλπου παραμένουν ως μόνιμες απειλές. Τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα ελαιοτριβεία, τα σκουπίδια, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, τους στάβλους και τις κτηνοτροφικές μονάδες, την ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή και την εκτροπή των νερών του Σπερχειού, τα μεγάλα έργα και τα ιχθυοτροφεία. Προς το χειρότερο, ίσως, ναι.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να [...]βάζουν τα προβλήματα “κάτω από το χαλί” με τις υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου να υπολειτουργούν.

Για την προστασία και τη σωτηρία του Μαλιακού εμείς επιμένουμε στα μέτρα, που από την πρώτη στιγμή προτείναμε, όπως:
• Τη μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού.
• Τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου και κυρίως των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Υγείας και τη στελέχωσή τους με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
• Την καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, τον αυστηρό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους.
• Τον αυστηρό έλεγχο στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις και στα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής.
• Το κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και την αποκατάστασή τους.
• Την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας.
• Τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων (άδεια λειτουργίας κλπ).
• Τη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Σπερχειάδας - Μακρακώμης και Στυλίδας ή την μεταφορά των λυμάτων των παραποτάμιων και παραθαλάσσιων οικισμών στο Βιολογικό της Λαμίας και Καμένων Βούρλων με την ανάλογη επέκτασή τους.
• Την αναθεώρηση και αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΑ αξιοποιώντας τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια και δημιουργώντας σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε κάθε επαρχία, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα, αλλά και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χωροθέτησης των δύο προβλεπόμενων ΧΥΤΑ. Ταχύτατο πρόγραμμα προώθησης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε όλους τους δήμους και άμεση, με τη μορφή καμπάνιας, ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα με στόχο την προσέγγιση του στόχου των «μηδενικών αποβλήτων»

Επίσης
• Την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά.
• Την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των όρων και των ορίων και του Διαχειριστικού Σχεδίου λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού περιλαμβάνοντας τον Εθνικό Δρυμό και την περιοχή NATURA 2000 ως ενιαίο οικοσύστημα
• Τη επανεξέταση της χάραξης και της διέλευσης του Ε65 και της Ιόνιας Οδού μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού με τη μελέτη εναλλακτικών λύσεων.
• Τον χαρακτηρισμό του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
• Τη μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”.
• Την προστασία της ιχθυοπανίδας με την καθιέρωση ζωνών απαγόρευσης, την ενίσχυση για την καλύτερη λειτουργία, της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, τη λειτουργία της αλιειοφυλακής και την απαγόρευση των μεγάλων αλιευτικών σκαφών.
• Την επανεξέταση της λειτουργίας της “Νέας Κοίτης του Σπερχειού”, στην οποία έχει γίνει παράνομη εκτροπή, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του συνόλου σχεδόν των νερών του ποταμού (αναφερόμαστε στην ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή ή Μεσαία Ανακουφιστική Τάφρο, όπως λέγεται)
• Τη χωροθέτηση των ιχθυοτροφικών μονάδων εκτός των ορίων του Μαλιακού

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως:
- ο ήπιος τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιαματικός τουρισμός, ορεινός τουρισμός,
- η βιώσιμη παράκτια αλιεία
- και η βιολογική γεωργία με κύριο άξονα την ελιά, η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων ποιότητας και ονομασίας.
Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.

Αυτά είπαμε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS, αυτά επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Όμως τα λέμε σε «ώτα μη ακουόντων». Μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή συνεχή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες ως τώρα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας. Τις επόμενες μέρες μέλη της Κίνησης θα επισκεφθούν τον νέο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους νέους δημάρχους για να μεταφέρουν τις προτάσεις μας καθώς και την αγωνία μας σε σχέση με όλα τα προηγούμενα.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS 26.1.2011
(εισήγηση στη Συνέλευση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα)
Α.
Η εκτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης
Βρισκόμαστε σχεδόν 22 μήνες μετά την πρώτη συνέλευση και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS (8/4/2009), εδώ σ’ αυτή την αίθουσα. Ήμασταν βέβαια στην δίνη της κρίσης του Μαλιακού και του θανάτου των ψαριών…Λέγαμε τότε στο πρώτο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
“Δημιουργήθηκε σήμερα στη Στυλίδα η Κίνηση Πολιτών με τον τίτλο «ΜΑΛΙΑΚΟΣ S.O.S». Είναι μια ανεξάρτητη, αγωνιστική Κίνηση, μια αυτόνομη συλλογικότητα κινηματικού χαρακτήρα με δική της σκέψη και άποψη. Μια αμεσο-δημοκρατική, πλουραλιστική Κίνηση προβληματισμού, επικοινωνίας και τοπικής δράσης με βασικό σκοπό την ουσιαστική προώθηση των ζητημάτων, που αφορούν τη σωτηρία του Μαλιακού.

Σ’ αυτήν συμμετέχουν πολίτες που διαμένουν στους δήμους του Μαλιακού (Εχιναίων, Στυλίδας, Λαμίας, Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου) ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα. Πολίτες που επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και που στοχεύουν συνειδητά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Πολίτες που θα προσφέρουν στο στόχο για τη σωτηρία του Μαλιακού με όρους βιωσιμότητας.

Η Κίνηση δεν έχει καμιά σχέση με κόμματα και παρατάξεις. Επιδιώκει τη συνεργασία με κάθε επιστημονικό, περιβαλλοντικό, αυτοδιοικητκό, κοινωνικό ή πολιτιστικό φορέα που μπορεί να βοηθήσει για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της. Συντονίζεται δε από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα παράκτια χωριά της περιοχής και τη Λαμία”

Νομίζουμε η ως τώρα πορεία της Κίνησης είναι σύμφωνη με τις διακηρύξεις μας. Προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε τις αρχές μας και να υλοποιήσουμε σε ένα βαθμό τις προσδοκίες, πάντα με τις δυσκολίες που επιβάλουν οι συγκυρίες και οι ανθρώπινες αδυναμίες

Να αναφέρουμε επιγραμματικά ορισμένες βασικές μας δραστηριότητες τόσο στον τομέα των ανακοινώσεων – παρεμβάσεων, όσο και στους τομείς των ακτιβίστικων ενεργειών και των επισκέψεων:

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/4/2009 για την ίδρυση της Κίνησης
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/4/2009 για την πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής
- Ανακοίνωση αμέσως μετά με τίτλο « ο Μαλιακός, το σπιτι μας»
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/4/2009 για την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και κωδικοποίηση των αιτημάτων της Κίνησης
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/5/2009 για την ανοιχτή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής μα θέμα τις εκτιμήσεις μας και την συμμετοχή μας σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τον Μαλιακό
- 18/5/2009 κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση στον Μαλιακό από τους Στέφανο Σταμέλλο και Χρήστο Πολύμερο
- 20/5/2009 έγινε επεισοδιακή αιφνιδιαστική επίσκεψη στον Βιολογικό της Λαμίας
- 4/6/2009 Συμμετοχή μας στην εκδήλωση των σπουδαστών του ΤΕΙ με συναυλία και έκθεση φωτογραφίας με θέμα «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ»
- 10/6/2009 στηρίξαμε την Ημερίδα που διοργάνωσαν το ΚΠΕ Στυλίδας και οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι Στυλίδας και Αχλαδίου
- 13 και 14/6/2009 συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας και το ΚΠΕ Υπάτης στον Σπερχειό με πάγκο και μοίρασμα υλικού για τον Μαλιακό
- Στις 16/6/2009 ανοιχτή συνέλευση της Κίνησης στη Λέσχη Σιδηροδρομικών
- Στις 21/6/2009 συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παράνομη λειτουργία των ΧΑΔΑ στην κοίτη του Σπερχειού με συγκέντρωση στη γέφυρα της Σπερχειάδας και γκράφιτι στον βιολογικό της Σπερχειάδας – Μακρακώμης, βγήκε ανακοίνωση με τίτλο «ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ Τα σκουπίδια και τα λύματα δεν κρύβονται κάτω από το χαλί»
- Στις 24/6/2009 διοργανώσαμε συναυλία για τον Μαλιακό στη Λαμία, στο «ΚΑΡΑΒΙ»
- Στις 8/7/2009 συνάντηση με τον Γ Γ Περιφέρειας κ Σκλιά στον οποίο μεταφέραμε τα αιτήματα της Κίνησης για τον Μαλιακό
- Επισκεφθήκαμε όλους τους δημάρχους της περιοχής του Μαλιακού και τους θέσαμε τις προτάσεις μας και τους προβληματισμούς μας (Λαμία, Σπερχειάδα, Μακρακώμη, Στυλίδα, Μώλο και Καμένα Βούρλα)
- Στις 9/7/2009 Συνέλευση στη Λέσχη Σιδηροδρομικών Λαμίας
- Στις 18/7/2009 ανακοίνωση για τα λύματα στη ΒΙΠΕ με τίτλο «Ένα ακόμα “επεισόδιο” σε βάρος του Μαλιακού αλλά και της αξιοπρέπειάς μας» και στις 31/7/2009 για το ίδιο θέμα με τίτλο «Ξύπνησε η δημόσια διοίκηση!»
- Στις 23/7/2009 επίσκεψη – συνάντηση με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ Λοκρίδας κ Καράφλα
- Ανακοίνωση με τίτλο Ο Μαλιακός Κόλπος συνεχίζει να απειλείται!
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/10/2009 με τίτλο Μαλιακός: Έργα και όχι μελέτες! Να λάμψει η αλήθεια ΤΩΡΑ! Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ για τα βαρέα μέταλλα στον Μαλιακό και την απόκρυψή του εγγράφου από τον δήμαρχο κ Κοτρωνιά
- Στις 27/10/2009 συνέλευση της Κίνησης με εκτιμήσεις και παρεμβάσεις στις τότε εξαγγελίες του Νομάρχη
- Στις 3/11/2009 συνέντευξη τύπου για τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Περίπτερο του Αγίου Λουκά
- Νοέμβριος 2009 ανακοίνωση με τίτλο «Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζοντα λύσεις ΤΩΡΑ. Η συνεισφορά ΟΛΩΝ μας είναι απαραίτητη».
- 22/12/2009 ανακοίνωση «Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζονται μέτρα και έργα τώρα. Οι κινήσεις εντυπωσιασμού περισσεύουν»
- 5/1/2010 στείλαμε επιστολές στις υπουργούς κες Μπιρμπίλη και Μπατζελή να μας δεχθούν σε συνάντηση για τα θέματα του Μαλιακού και Σπερχειού (ακόμα να μας απαντήσουν…)
- 21/2/2010 αντίδραση στην επέκταση της ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ με πανό στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ανακοίνωση με τίτλο «Είναι καιρός να αλλάξουν οι πολιτικές. Ο Μαλιακός δεν αντέχει άλλες υποχωρήσεις!»
- Στις 15/4/2010 επίσκεψη στη Γ Γ Περιφέρειας κα Διαμαντοπούλου στην οποία επιδόσαμε υπόμνημα με τις θέσεις μας για το Μαλιακό
- Στις 8/5/2010 συμμετοχή με ομιλία (Στέφανος Σταμέλλος) στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ»
- Ανακοίνωση στις 15/6/2010 με τίτλο «ΟΧΙ, δεν συμμετέχουμε στις κινήσεις εντυπωσιασμού του κ Νομάρχη» με αφορμή την σύσκεψη φορέων που κάλεσε ο κ Χειμάρας
- Ιούνιος 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Μαλιακός: Ένα χρόνο μετά την κρίση»
- Στις 24 Ιουνίου 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έστειλαν για «έλεγχο» τον Νομάρχη Φθιώτιδας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» με αφορμή τα πρόστιμα των Επιθεωρητών
- Αρκετές ακόμα καταγγελίες για περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τον Μαλιακό έγιναν από μέλη της Κίνησης στα μέσα ενημέρωσης με κείμενα και φωτογραφίες
- Η συγκέντρωση υπογραφών για τον Μαλιακό στο http://www.gopetition.com/petition/27261.html επίσης συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής συγκεντρώθηκαν 1214 υπογραφές. Το συγκεκριμένο είναι αναρτημένο σε αρκετές ιστοσελίδες και blogs πανελλαδικά
- Όλη μας η δράση απεικονίζεται ιντερνετικά στο blog http://maliakos-sos.blogspot.com

Β.
Για την εκτίμηση των εξελίξεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες σε σχέση με την προστασία του Μαλιακού, γενική εκτίμηση είναι ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά σε τίποτα, ο ρυπαντές παραμένουν οι ίδιοι
- βιομηχανίες
- ελαιοτριβεία
- Βιολογικοί καθαρισμοί
- αγροτικές καλλιέργειες
- σκουπίδια
- κλπ

Γ.
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Κίνησης για το επόμενο 3μηνο
- επισκέψεις σε
- Γ Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
- Γ Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- δημάρχους των Δήμων που έχουν σχέση με Μαλιακό και Σπερχειό
- ακτιβισμός

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Πήραν φωτιά τα μπλοκάκια της δημοτικής αστυνομίας

Αυτά στην Αθήνα γιατί στη Λαμία και  έχουμε τον ίδιο Δήμαρχο και φαίνεται απο την εικόνα της πόλης!!

Αν υπάρχει ένας λόγος που οι Αθηναίοι κατάλαβαν ότι έγιναν δημοτικές εκλογές και έχουν νέο δήμαρχο εδώ και ένα μήνα, αυτός ο λόγος βρίσκεται... έξω στους δρόμους.
Θα το έχετε προσέξει κι εσείς. Από τις 10 Ιανουαρίου δεκάδες άνδρες και γυναίκες της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν ξεχυθεί σε περισσότερο ή λιγότερο κεντρικές αρτηρίες, λεωφόρους, πεζόδρομους και πλατείες της πρωτεύουσας κόβοντας κλήσεις και αφαιρώντας πινακίδες.
Η πολιτική μηδενικής ανοχής στο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης ικανοποιεί, βεβαίως, τις ομάδες πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πεζών και δυσαρεστεί, εννοείται, όσους παρκάρουν κατ’ επάγγελμα παράνομα σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες. Οι κλήσεις πάντως «πέφτουν βροχή», ενώ διευρύνεται η πρακτική αφαίρεσης πινακίδων που είχε περιοριστεί σε ακραία μόνο φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τώρα οι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν εντολή να αφαιρούν πινακίδες στις περιπτώσεις που τους το επιτρέπει ο νόμος. Και δεν είναι λίγες: στους δρόμους όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σε ράμπες πεζών και αναπήρων, σε πλατείες και πεζόδρομους. Για τον αντιδήμαρχο και υπεύθυνο για τη Δημοτική Αστυνομία Τάσο Αβραντίνη το μήνυμα είναι σαφές, κάτι που δεν ίσχυε κατά τη γνώμη του με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Τόσο προς την κοινωνία όσο και προς το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. «Η αντικοινωνική στάθμευση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Στη δική μου κλίμακα αξιών προηγούνται οι πεζοί και οι ευάλωτες ομάδες της πόλης: οι μαμάδες με καροτσάκια, οι ηλικιωμένοι, οι τυφλοί, τα άτομα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο», λέει.

Το δε «σαφάρι» ανδρών και γυναικών της Δημοτικής Αστυνομίας άρχισε να αποδίδει. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά τις πρώτες δέκα ημέρες εφαρμογής της πολιτικής μηδενικής ανοχής έχει αφαιρεθεί δεκαπλάσιος αριθμός πινακίδων από όσες είχαν αφαιρεθεί ολόκληρο το 2010! Στην Πατησίων, όπου τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα επιτείνουν ακόμα περισσότερο μια ήδη προβληματική κατάσταση, αφαιρέθηκαν πινακίδες ύστερα από χρόνια. Το 60% των 15.000 κλήσεων που κόπηκαν από τις 10 έως τις 18 Ιανουαρίου αφορά αντικοινωνική στάθμευση! Επιπλέον ενεργοποιείται ξανά ο μηχανισμός βεβαίωσης και είσπραξης από τις κλήσεις που κόβονται. Πηγές του δήμου αναφέρουν ότι έχει να βεβαιωθεί κλήση από τον Φεβρουάριο του 2010! Οσοι δηλαδή δεν έσπευσαν να πληρώσουν το πρόστιμο της Δημοτικής Αστυνομίας δεν ενοχλήθηκαν ποτέ. Τώρα οι υπηρεσίες του δήμου κάνουν αγώνα δρόμου για να μη χαθεί ούτε μισό ευρώ.

Μήνυμα ελήφθη
Αλήθεια, όμως, φτάνουν οι κλήσεις για να αλλάξουμε μυαλά; Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά ήδη καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 25% στις πωλήσεις καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, που σημαίνει ότι πολλοί έλαβαν κιόλας το μήνυμα. «Κακώς νομίζουμε ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να μας εξασφαλίσει θέση στάθμευσης. Οι δρόμοι στο κέντρο των μεγάλων πόλεων είναι περιορισμένο δημόσιο αγαθό και για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Οποιος επιβαρύνει πρέπει να πληρώσει», τονίζει ο κ. Αβραντίνης και «η κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης θα μπορούσε να είναι μια λύση εφόσον συνδυάζεται με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς».

Ωστόσο, «δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά στην Αθήνα. Κοιτάξτε την τύχη δύο υπόγειων πάρκινγκ που είχαν σχεδιαστεί στην Πλατεία Κολωνακίου και στο Πρώτο Νεκροταφείο». Ειδικά για το Κολωνάκι έχει κάνει εισήγηση στον Γιώργο Καμίνη η νέα δημοτική αρχή να επαναφέρει το θέμα. Φυσικά, κανείς δεν είναι αφελής για να πιστεύει ότι η καμπάνια του Τάσου Αβραντίνη θα λύσει ώς διά μαγείας το τεράστιο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης. Ολόκληρες γειτονιές συνεχίζουν να υποφέρουν τις βραδινές ώρες από τα αυτοκίνητα όσων διασκεδάζουν και παρκάρουν παράνομα. Εκεί ο δήμος θέλει ενίσχυση.

Τα δύσκολα οικονομικά του δεν επιτρέπουν υπερωρίες ή πολλές νυχτερινές βάρδιες, με αποτέλεσμα τα περιορισμένα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας να τρέχουν και να μη φτάνουν. Σε μια πόλη που ζει σε καθεστώς νομιμοποιημένης παρανομίας τι να σου κάνουν μια χούφτα δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι εκτός από το θέμα της αντικοινωνικής στάθμευσης, έχουν να ελέγξουν θέματα παρεμπορίου, τραπεζοκαθισμάτων, τήρησης νομιμότητας από κέντρα ψυχαγωγίας και, τελευταία, της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Αβραντίνης είναι αισιόδοξος. «Κάναμε μια αρχή. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Θέλουμε να δείξουμε μέσα σε λίγους μήνες ότι χωρίς λεφτά και πολλά λόγια μπορεί να υπάρξει πραγματική διαφορά στην Αθήνα. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα».

Οι αντιδήμαρχοι πιάνουν δουλειά
Ο Τάσος Αβραντίνης στις λίγες εβδομάδες που βρίσκεται στο πόστο τουαντιδημάρχου Αθηναίων με ευθύνη τη Δημοτική Αστυνομία έχει αποκτήσει ήδη παρατσούκλι: «ο Τζουλιάνι του Καμίνη». Πολλοί φίλοι του στη Δράση θα έδιναν πολλά για ανάλογη φιλοφρόνηση. Αλλοι πάλι λίγα. Είναι θέμα άποψης. Πάντως, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης έμεινε στην ιστορία της πόλης ως ο άνθρωπος που έβαλε τάξη στο νεοϋορκέζικο χάος της δεκαετίας του ’80 και οι φιλελεύθεροι αγαπούν την τήρηση των νόμων.

Να όμως που η απόφαση του 42χρονου δικηγόρου από την Αθήνα να συνδέσει το φιλελεύθερο άρμα του «Πορτοκαλί» (το όνομα της δημοτικής κίνησης που υποστήριζε η Δράση) με το στοίχημα του Γιώργου Καμίνη απέφερε απροσδόκητα κέρδη για τους Ελληνες φιλελεύθερους και δύο στελέχη τους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της νέας δημοτικής αρχής: ο Τάσος Αβραντίνης, αντιπρόεδρος της Δράσης, ορκίστηκε αντιδήμαρχος και η Ευφροσύνη Δοξιάδη αναλαμβάνει σύντομα τα ηνία της Τεχνόπολης στο Γκάζι. Σημαντικός ρόλος επιφυλάσσεται και για τον τρίτο υποψήφιο του κόμματος που κατάφερε να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, τον γνωστό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη.

Προς το παρόν, είναι το όνομα του Τάσου Αβραντίνη που ακούγεται περισσότερο. Γιατί ακριβώς είναι ο πρώτος που ανέλαβε κυριολεκτικά δράση. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και αν έρθει κάποιος στον δήμο να μου πει να κάνουμε κάτι άλλο, εγώ θα τα μαζέψω και θα φύγω».
Tου Δημητρη Pηγοπουλου

Έχει άδεια από το Δήμο;

''Ο Δήμος Λαμίας έχει ασχοληθεί με τον ιδιοκτήτη της ανεγειρόμενης οικοδομής στην οδό Παλαιολόγου απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Δημήτριο;
Εδώ και ένα χρόνο έχει καταλάβει το μισό οδόστρωμα και ολόκληρο το πεζοδρόμιο, ενώ όποτε ρίχνει μπετά κλείνει εντελώς την οδό Παλαιολόγου από την οδό Λεωνίδου μέχρι την οδό Λεωσθένους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο Δήμος Λαμίας του έχει δώσει άδεια να κάνει ότι θέλει στο κέντρο της πόλης ;Η Δημοτική Αστυνομία είδε ποτέ τίποτα , έκανε έλεγχο καμία φορά ή μόνο κλήσεις στα αυτοκίνητα μοιράζει;
Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής πληρώνει ότι του αναλογεί θα ήθελα να μάθω και εγώ πόσο μου στοιχίζει να κάνω κατάληψη στο μισό δρόμο στο κέντρο της πόλης και σε ολόκληρο το πεζοδρόμιο για ένα χρόνο συνεχώς . Κάθε απάντηση δεκτή.''

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

Lamiareport

«Ψηφιακό» προβλέπεται το μέλλον του βιβλίου

Ο αμερικανικός επιχειρηματικός κολοσσός Amazon αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες οι πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων για το Kindle, το e-book reader της εταιρείας, έχουν ξεπεράσει αυτές των συμβατικών βιβλίων.
Από την αρχή του 2011, για κάθε 100 συμβατικά βιβλία που πούλησε η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της, οι πωλήσεις των kindle books τις υπερέβαιναν και κυμαινόντουσαν στα 115.
«Η αγορά των ψηφιακών βιβλίων ολοένα κι αυξάνεται», τόνισε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος. Η Amazon κατάφερε να πουλήσει πέρσι πάνω από 8 εκατομμύρια ηλεκτρονικούς αναγνώστες Kindle. Ο κατάλογος των ψηφιακών βιβλίων της Kindle αριθμεί ήδη περισσότερα από 650.000 βιβλία ενώ η τιμή για 500.000 από αυτά δεν ξεπερνά τα 10 δολάρια.

http://www.on-news.gr

Νέα νίκη εκτός έδρας ο Γυμναστικός με ανατροπή

“Όρθιος” στην Πολίχνη έστω και στο τάι μπρέικ στάθηκε το Σάββατο (29/01) ο Γυμναστικός την 13η αγωνιστική, νικώντας τον Επίκουρο με 3-2 σετ και αναθέρμανε το ενδιαφέρον του για την είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Οι νεοφώτιστοι, από την άλλη πλευρά, που έφτασαν τις έντεκα ήττες στο πρωτάθλημα, παρέμειναν στην επικίνδυνη ζώνη.

Το παιχνίδι πάντως ήταν ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα. Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχοι αν και βρέθηκαν πίσω με 22-19, κατάφεραν να το πάρουν με 26-24, η Λαμία απάντησε στο τέταρτο σετ κατακτώντας το και αυτή στις λεπτομέρειες ενώ μεγάλη μάχη έγινε και στο τάι μπρέικ, με τους φιλοξενούμενους να ολοκληρώνουν την ανατροπή φτάνοντας από το εις βάρος τους 2-1 σετ στο 3-2 σετ με 15-13.

Τα σετ: 25-22, 20-25, 26-24, 28-30, 13-15.

Στην κούραση από τον αγώνα κυπέλλου στην Αλεξανδρούπολη απέδωσε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος την έλλειψη φρεσκάδας των παικτών του, θεωρώντας πάντως πολύτιμη την νίκη, ώστε ο ΓΣ Λαμία να βρίσκεται σε επαφή με τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην κατανάλωση νερού

Πρωταθλήτριες στην κατανάλωση νερού είναι κατά κανόνα οι αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη και κυρίως όσες έχουν αναπτύξει σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα.
Τα περισσότερα από αυτά τα κράτη παρουσιάζουν συνάμα και τη μεγαλύτερη σπατάλη νερού αναλογικά με τον πληθυσμό. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη και συχνά αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων στον οικιακό τομέα, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες. Το πότισμα κήπων ή το πλύσιμο των αυτοκινήτων είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα υπερβολικής χρήσης του νερού.
Σύμφωνα με μελέτη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Water Footprint Network, την περίοδο 1997-2001 η ετήσια παγκόσμια κατανάλωση νερού είναι 74,52 τρισ. κυβικά μέτρα και η κατά κεφαλήν κατανάλωση σε συνολικό πληθυσμό 5.994.252 είναι κατά μέσο όρο 1.243 κυβικά μέτρα ανά έτος.
Η έρευνα που δημοσιεύεται στη «Real Planet» αναφέρει ότι στην Ελλάδα καταναλώνονται κατά μέσο όρο 25,21 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με την ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο να φτάνει 2.389 κυβικά μέτρα. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Κύπρος, με 2,208 κυβικά μέτρα ανά κάτοικο.

Τη μικρότερη κατανάλωση έχουν αναμενόμενα οι αφρικανικές χώρες.
www.greekmoney.g

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη ρύπανση της λίμνης Κορώνειας

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη ρύπανση της λίμνης Κορώνειας, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους (Νatura 2000), αποφάσισε χθες η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε παράλληλα ότι αποφάσισε να διακόψει την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ για το σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης. Στην απόφασή της, η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά τη λίμνη, και οι οποίες απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες για τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά, την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο νερό.
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η λίμνη Κορώνεια, που αποτελεί σημαντικό υγρότοπο διεθνώς, έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω ρύπανσης και παράνομων γεωτρήσεων, με σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρίδα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης, με πολλές δράσεις, εν μέρει χρηματοδοτούμενες από πόρους της Ε.Ε., η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν βραδεία.
Το 2004 τέθηκε μάλιστα σε εφαρμογή συνολικό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση του υγροτόπου, ενώ κύριο μέρος των δράσεων συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ε.Ε. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της λίμνης, τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.
Β. Δεμίρης

Ξεκινούν σήμερα τα Σεμινάρια Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

Η σχολή καλλιτεχνικής φωτογραφίας Όραμα με διάθεση για δημιουργία ταξιδεύει και οργανώνει σεμινάρια στη Λαμία.Μέσα από εργασίες, ομαδικές και ατομικές, εξωτερικές λήψεις, διαλέξεις, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με το φως, το χρώμα , την ισορροπία , και τη σύνθεση στο φωτογραφικό τους κάδρο.
Η οριοθετημένη καλλιτεχνική προσέγγιση της φωτογραφίας η οποία βασίζεται στο μέλλον είναι αυτή που καθορίζει τη σκέψη και τη δράση μας

Στο καφωδείο Ορφέας 12 συναντήσεις Κυριακές 13.00-16.00
Εναρξη Κυριακή 30/01

Πληροφορίες στον Ορφέα (τηλ: 2231051075) και στο 2107701708
lamiareport.gr

Η εγκύκλιος για τη Διαύγεια στους ΟΤΑ

Διαύγεια εγκύκλιος ΟΤΑ

ΔΙΑΎΓΕΙΑ-ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ-ΟΤΑ.PDF 119,23 Kb

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ενας λαχανόκηπος για σωστές διατροφικές συνήθειες

Μήνυμα, ότι οι σωστές διατροφικές συνήθειες που αποκτούμε στην παιδική ηλικία, μας ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή μας, μετέδωσε στα παιδιά ο Δήμος Αμαρουσίου οργανώνοντας βιωματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE»σ το οποίο συμμετέχει με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΤΑ.
Με θέμα «Η Γεύση της Εποχής: Τα Λαχανικά» πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση στους μαθητές της Β' τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου και τους διένειμε ενημερωτικό υλικό για την ένταξη των λαχανικών σε κάθε τους γεύμα.
Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγηση της τοπικής ομάδας του «ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ» οι μαθητές φύτεψαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το δικό τους λαχανόκηπο με λαχανικά της εποχής. Οι μαθητές θα έχουν οι ίδιοι τη φροντίδα του λαχανόκηπου του σχολείου τους και σε λίγους μήνες θα αντλήσουν τη χαρά από τη συγκομιδή.

Η διαιτολόγος Μαρία Κουφάκη παρουσίασε στα παιδιά φρέσκα λαχανικά επισημαίνοντας την τεράστια διατροφική αξία που έχουν για την καλή υγεία, δίνοντάς τους απλές πρακτικές συμβουλές για την υγιεινή διατροφή.

Μεταφέροντας το μήνυμα του δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου του Δ.Δ.Υ. Γιώργου Πατούλη, ο διοικητικός διευθυντής του Οργανισμού Περιβάλλοντος Π. Τσιτσιμπάσης υπογράμμισε: «Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθούνται έξυπνοι τρόποι μύησης των παιδιών σε ένα σωστό και υγιεινό τρόπο ζωής. Η συγκεκριμένη δράση με τη συμμετοχή των παιδιών αποτελεί μία πρωτότυπη πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μικρών μας φίλων.»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η τοπική συντονίστρια του προγράμματος «ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE» Ελένη Γιαννακοπούλου, η διευθύνουσα σύμβουλος της Nostus Communications and Events Ελενα Στάμου και η Τίνα Βούλγαρη Project Coordinator Nostus, καθώς και εκπρόσωποι του Δ.Δ.Υ.
enet.gr

Μετάταξη 20.000 μονίμων υπαλλήλων προκαλεί η συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων

Τη μετάταξη ή μετακίνηση περίπου 20.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων θα προκαλέσουν οι διαδικασίες κατάργησης ή συγχώνευσης δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που ανήκουν σε ΟΤΑ και ξεκίνησαν και τυπικά την Παρασκευή.

Οι διαδικασίες που αφορούν πάνω από 5.000 δημοτικές επιχειρήσεις και αποσκοπούν στο να τις μειώσουν σε περίπου 1.500 νέους οργανισμούς, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δύο σχετικές εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και υπογράφει ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Έτσι, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.

Στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ακόμη ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).

Επίσης, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» προβλέπονται συγχωνεύσεις όλων των ΝΠΔΔ σε δύο, όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο (για δήμους άνω των 300.000 κατοίκων), όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία και όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης σε μία.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Επιπλέον, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου νομικού προσώπου. Το τακτικό προσωπικό, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.

Ακόμη, στην επιχείρηση που προκύπτει μετά τη συγχώνευση, μεταφέρεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών επιχειρήσεων, σε αντίστοιχες θέσεις, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Το πλεονάζον προσωπικό (αορίστου χρόνου) της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Τέλος, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για την πρωτοβάθμια και μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.
tanea.gr

Το προφίλ του Δημάρχου του Καλλικράτη.

»Είναι άνδρας 46 έως 60 ετών με πτυχίο ΑΕΙ, γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού υπολογιστή, με προηγούμενη θητεία σε δήμο και εισόδημα 15 έως 45.000 ευρώ: Αυτό είναι το προφίλ του δημάρχου του «Καλλικράτη» όπως το σκιαγραφεί έρευνα της ΕΕΤΑ και της ΚΕΔΚΕ σε 144 από τους 325 επικεφαλής των νέων δήμων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
- Το 97% των δημάρχων είναι άνδρες και μόλις 3% γυναίκες
- Τρεις στους τέσσερις (ποσοστό 67,3%) είναι μεταξύ 45 και 60 ετών: 20,1% από 46 έως 50 και από 23,6% από 51 έως 55 και από 56 έως 60 ετών. Παράλληλα μόλις 0,7% είναι από 26 έως 30 ετών, 2,8% από 31 έως 35, 2,1% από 36 έως 40 και 11,1% από 41 έως 45%.
- Το 57% έχουν πτυχίο ΑΕΙ, το 14% απολυτήριο λυκείου, το 13% μάστερ, το 9% διδακτορικό, το 3% πτυχίο ΤΕΙ και το 1% απολυτήριο δημοτικού
- Το 19% είναι εκπαιδευτικοί, το 11% μηχανικοί, το 11% νομικοί, το 10% γιατροί και το 7% επιχειρηματίες. Υπάρχουν επίσης τραπεζικοί υπάλληλοι (5%), δημόσιοι υπάλληλοι (5%), υπάλληλοι ΔΕΚΟ (5%), φαρμακοποιοί (5%), ελεύθεροι επαγγελματίες (5%), έμποροι (3%), οικονομολόγοι (3%), δημοτικοί υπάλληλοι (3%), οδοντίατροι (3%) και στρατιωτικοί (3%).
- Το 65% γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά), το 26% δύο, το 7% τρεις και το 1% τέσσερις.
- Το 82,6% δηλώνουν ότι γνωρίζουν χειρισμό υπολογιστή αντίθετα από το 16%.
- Το 30,6% δηλώνουν ότι έχουν εισόδημα από 15 έως 30.000 ευρώ, το 25,7% από 30 έως 45.000, το 17,4% από 45 έως 60.000 ευρώ, το 13,2% άνω των 60.000 ευρώ, το 1,4% από 0 έως 7000 και το 2,8% από 7 έως 15.000 ευρώ.
- Το 94,5% έχουν προηγούμενη θητεία είτε σε δήμο είτε σε νομαρχία και μόλις το 5,6% είναι νέοι στην Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα το 56% είναι επανεκλεγέντες στη θέση του δημάρχου.

Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου έως σήμερα

Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος γίνεται για τη λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Έχω προσωπική εμπειρία από το Νομικό Πρόσωπο για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 'Έψαξα τη νομοθεσία για τη λειτουργία τους να δω τι τηρείται από τα προβλεπόμενα . Το ΦΕΚ που έχει σχέση με τη λειτουργία είναι:
"ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 497/22-4-2002
Διαβάζοντας τι γράφει διαπίστωσα ότι ελάχιστα πράγματα τηρούνται. Όσοι έχουν παιδιά εκεί θα καταλάβουν τι εννοώ. Κάπου λέει οτι το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου οτι θα συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον το μήνα και θα συμμετέχει και γονέας παιδιού του Σταθμού! Απο την αρχή της χρονιάς κανένας δεν με ενημέρωσε για καμία δραστηριότητα (αν έχει )του Δ.Σ . Να μη μιλήσω για τι έπρεπε να παρέχετε στα παιδιά. Το συμπέρασμα είναι και με τα Νομικά Πρόσωπα οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι πολύ χαμηλές. Το ζητούμενο δεν είναι η νομική μορφή διαχείρισης αλλά το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Πολύ κουβέντα γίνεται το τελευταίο διάστημα για την κατάργηση των νομικών προσώπων του Δήμου. Ολα συγκλίνουν πλέον στην κατεύθυνση ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν έχει σχέση με την λειτουργία των οργάνων, αλλά έχει σχέση με υποχρεώσεις απέναντι σε πρόσωπα.Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να μιλάμε γιατί τότε ο διάλογος χάνει την αξία του. Εκείνο που διασφαλίζουν τα νομικά πρόσωπα είναι η διαχρονικότητα των επιλογών και η συνέχεια του αποτελέσματος. Από εκεί και μετά τα οποιαδήποτε πρόσωπα, με την εθελοντική τους συνεισφορά, είτε βελτιώνουν είτε μειώνουν το άθροισμα. Δεν θα σταματήσω στα οικονομικά μεγέθη, τα οποία άλλωστε άλλοι τα κρίνουν και τα συγκρίνουν. Θα σταματήσω όμως σε θέματα δημοκρατίας. Οι επικριτές λοιπόν αυτών των λύσεων έχουν αντιληφθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο όταν υπάρχουν νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δεν ασκεί πολιτική αλλά την εκχωρεί και την ασκούν άλλοι, αντ’ αυτού, στα διοικητικά συμβούλια; Το ξέρουν για παράδειγμα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν με το θέατρο; Γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουν πρόταση για κάποιο έργο; Γνωρίζουν ότι όσο το “Βοήθεια στο σπίτι” είναι στην δημοτική επιχείρηση, δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό; Τους πειράζει δηλαδή που θα ασχοληθούν με το Ωδείο και την στελέχωσή του, την Πινακοθήκη, τα ΚΑΠΗ, την Φιλαρμονική κ.α. Δηλαδή έχουν εκλεγεί για να ασκούν μισοβέζικη πολιτική ή αποποιούνται την ευθύνη σε κρίσιμους τομείς;
Γ.Π.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΑ 29-1-201

Σκέψεις για το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος…

Η δομική κρίση που βιώνουμε σχετίζεται και με τις δομές της γνώσης. Οι δομές αυτές, τα πανεπιστήμια, δεν είναι χωρισμένες από τις βασικές λειτουργίες του συστήματος. Αντίθετα, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στη λειτουργία και τη νομιμοποίηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών του. Η μεταμόρφωση του πανεπιστημίου άρχισε τον δέκατο ένατο αιώνα. Οι δομές του δεν ήταν μόνο οι τόποι αναπαραγωγής ολόκληρου του σώματος της εγκόσμιας γνώσης, αλλά και ο κύριος τόπος της παραγωγής νέας γνώσης.Μετά το 1945 έφτασε στην πλήρη του άνθηση. Τότε τα πανεπιστήμια έπαψαν να είναι club μιας μικρής elite και έγιναν δημόσια ιδρύματα.
Η κοινωνική στήριξη του πανεπιστημιακού συστήματος, σε παγκόσμια κλίμακα, προήλθε: α) από τις κυβερνήσεις και τις elite (είχαν ανάγκη από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και νέα γνώση), β) τους επιχειρηματίες ( αναζητούσαν την τεχνολογική πρόοδο για νέες μεθόδους παραγωγής) και γ) το κοινωνικό σύνολο ( ως μέσο κοινωνικής ανόδου). Τελικά, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση μετά το 1945 κατέληξε να θεωρείται ουσιώδες κοινωνικό αγαθό. Η εκρηκτική ανάπτυξη των πανεπιστημίων γέννησε το ερώτημα: Τι είδος εκπαίδευση θα δινόταν σ’ αυτά τα ιδρύματα;
Στην πορεία του δέκατου ένατου και του εικοστού αιώνα οι επιστήμονες, για κοινωνική στήριξη και γόητρο, πρόβαλαν το επιχείρημα ότι μπορούσαν να προσφέρουν γνώση που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε βελτιωμένες τεχνολογίες, κάτι που ήταν λίαν ελκυστικό για τους ανθρώπους της εξουσίας. Οι θεράποντες των ανθρωπιστικών σπουδών υποστήριζαν τη μεγάλη σημασία της αναλυτικής διόρασης, της ερμηνευτικής ευαισθησίας και της κατανόησης για να οδηγηθούμε στην αλήθεια. Αλλά, οι νέες τεχνολογίες απέκτησαν τεράστια σημασία για τη λειτουργία του συστήματος με αποτέλεσμα να μειωθεί το ενδιαφέρον της εξουσίας για τις ανθρωπιστικές σπουδές.
Μετά τις δομικές κρίσεις που άρχισαν να εμφανίζονται μετά το τέλος της δεκαετίας του ‘60 τα πανεπιστήμια αναζήτησαν τον κοινωνικό τους ρόλο σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Τα βασικά τους προβλήματα ήταν το αυξανόμενο εκθετικά μέγεθος και το κόστος τους, ενώ τα κοινωνικά και οικονομικά στηρίγματά τους άρχιζαν ν’ αδυνατίζουν λόγω της μακρόχρονης ύφεσης. Το γεγονός αυτό γέννησε πιέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις.
Τα σημαντικά προβλήματα που κυριαρχούν μέχρι τις μέρες μας είναι: α) η αδυναμία των διοικήσεών να ανταποκριθούν στις διδακτικές απαιτήσεις του μεγάλου φοιτητικού πληθυσμού, β) οι ελλειμματικές ερευνητικέςυποδομές, γ) η αυξανόμενη αδράνεια στις αλλαγές και δ) η εμπλοκήστους μηχανισμούς της αγοράς.
Παρατήρηση: Στην πατρίδα μας ενυπάρχουν και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ακαδημαϊκής παράδοσης.
Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον οι κορυφαίοι διανοούμενοι στον ακαδημαϊκό χώρο, είναι μικρό ποσοστό του συνόλου των διδασκόντων, λόγω του κύρους τους αποσπούν σημαντικές χρηματοδοτήσεις και επωμίζονται μικρό διδακτικό φόρτο. Και ακόμη, όσο το πανεπιστήμιο έχει εξάρτηση από την αγορά, τόσο συχνότερα τα αξιόλογα στελέχη του αποστασιοποιούνται από το εκπαιδευτικό έργο, εγκαταλείποντας τις δομές του ή εκμεταλλευόμενοι μόνοι την έρευνά τους. Το γεγονός αυτό το αποστερεί από τις ατμομηχανές του και τα πρόσωπα αναφοράς. Η «γυμνασιοποίηση» των πανεπιστημίων μοιάζει με πραγματικότητα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την έλλειψη επαφής του διδάσκοντα με το διδασκόμενο, λόγω της υπερφόρτωσης των ιδρυμάτων με φοιτητικό πληθυσμό και μείωση του εκπαιδευτικού τους δυναμικού. Αν επιβληθεί, πράγμα αναγκαίο, η υποχρεωτική παρακολούθηση τότε οι υποδομές δεν θα αντέξουν και η επαφή δασκάλου-φοιτητή θα είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη. Το μόνο που απομένει είναι η εικονική επαφή, που όμως δεν δημιουργεί ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναμένουμε το σημερινό πανεπιστήμιο να πάψει ν’ αποτελεί τον κύριο τόπο παραγωγής της γνώσης. Το ρόλο του θα τον αναλάβουν τα ερευνητικά κέντρα και οι ερευνητικές ομάδες των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η πατρίδα μας δεν διαθέτει μεγάλες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά της κέντρα είναι λίαν περιορισμένα. Το ερευνητικό όμως ταλέντο και η παραγωγή νέας γνώσης είναι στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση του μέλλοντός της. Για το σκοπό αυτό πρέπει: α) να εκπαιδεύει τόσους όσους οι εκπαιδευτικές υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της το επιτρέπουν, β) οι αξιόλογοι διανοούμενοί της να επιφορτίζονται και με διδακτικό έργο και μάλιστα στους νεοεισερχόμενους φοιτητές, για προφανείς λόγους, γ) η παρακολούθηση να θεωρείται υποχρεωτική, δ) να τονωθούν οι ανθρωπιστικές σπουδές, ε) να δημιουργηθούν συνθήκες ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με ενίσχυση της άμιλλας και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών, στ) τα προϊόντα της έρευνας να αξιοποιούνται από κρατικές και ιδιωτικές δομές για ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, ζ) να δρομολογούνται αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με βάση τη νέα γνώση και συνεργασία των ιδρυμάτων και του παραγωγικού ιστού, με συνδρομή της πολιτείας. Το πανεπιστήμιο στην πατρίδα μας πρέπει να παραμείνει η κυρίαρχη (και να γίνει αξιόπιστη) δομή γνώσης, τόσο για μετάδοση της υπάρχουσας γνώσης όσο και για παραγωγή νέας…
Καθηγητής Χρήστος Β. Μασσαλάς-π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
http://www.qualitynet.gr

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Η Παραβίαση των Νόμων ως Ιδεολογία

Με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τους τελευταίους μήνες της ταλαιπωρημένης ζωής μας, γίνεται φανερό ότι το μέλλον μας εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι το Μνημόνιο, με βασικό στόχο τον εξορθολογισμό της χώρας που ζούσε επί πολλά χρόνια σε μια εικονική πραγματικότητα γεμάτη στρεβλώσεις. Ο δεύτερος είναι βέβαια η Ευρωζώνη και οι λύσεις που θα δοθούν με στόχο την προστασία του ευρώ. Είναι απαραίτητο το Μνημόνιο να εφαρμοστεί στην ολότητά του, όχι μόνο για να δοθούν λύσεις στα δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και για να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, με την ελπίδα ότι σταδιακά θα αλλάξει και η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας. Εφόσον όμως εφαρμοστεί το Μνημόνιο, θα αποδειχθεί επίσης εξίσου απαραίτητη η βοήθεια των εταίρων μας για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του χρέους της Ελλάδας.
Αν αυτός ο συλλογισμός είναι ορθός, η προϋπόθεση για να βοηθήσουν οι εταίροι είναι να δοθεί συνολική λύση στην κρίση χρέους στην Ευρώπη και στην εξασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ. Η συνολική λύση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις διαθέσεις και τις αποφάσεις της Γερμανίας, αλλά η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις ούτε στο Βερολίνο, αλλά ούτε και στις Βρυξέλλες. Η μόνη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα είναι να εξυγιάνει κατά το δυνατόν τη δική της κατάσταση με την εφαρμογή του Μνημονίου. Και επειδή η πλήρης εφαρμογή του Μνημονίου είναι εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη υπόθεση μέσα στον δεδομένο χρόνο, θα πρέπει να πείθει τουλάχιστον ότι κάνει τεράστια προσπάθεια.
Υπάρχουν αναμφίβολα μεγάλα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του Μνημονίου, σχετικά με την επίτευξη των στόχων. Είναι εφιαλτικός ο ρυθμός της αύξησης της ανεργίας. Αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη η συνεχής αύξηση των τιμών, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται οι αποδοχές της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Προκαλεί ίλιγγο η αναμενόμενη αύξηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και επομένως και η αποπληρωμή του. Ξεπερνάει τη φαντασία η μεταλλαγή της ελληνικής οικονομίας σε ανταγωνιστική και η μεταβολή του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών από αρνητικό σε θετικό.
Από την άλλη πλευρά, είναι απόλυτα βέβαιο ότι χωρίς την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης και την υπογραφή του Μνημονίου… δεν θα υπήρχαμε σήμερα ως κοινωνία, ό,τι και να λένε διάφοροι. Το ζήτημα είναι να βοηθήσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, έχοντας φυσικά υπ’ όψιν ότι είναι αδύνατον να διατηρηθεί το μοντέλο που ξέραμε και μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Δυστυχώς όμως, στη μεταβατική αυτή περίοδο, ο αντικειμενικός παρατηρητής διαπιστώνει αφενός το βάθος της διαφθοράς και αφετέρου την άρνηση μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας να αποδεχθούν την πραγματικότητα και να δεχθούν τις αλλαγές που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για να μπορέσουμε να πορευτούμε στο μέλλον.
Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι παίρνει διαστάσεις η παραβίαση των νόμων. Ακόμη χειρότερα, γίνεται πλέον συνειδητή προσπάθεια από αυτούς που παραβιάζουν τους νόμους να προβάλλουν δημοσίως προσχήματα και δικαιολογίες, από κόμματα να ιδεολογικοποιούν την παραβίαση, από μίντια να υιοθετούν ως ηρωικά τα συγκεκριμένα κατορθώματα και από τμήματα της κοινής γνώμης όχι μόνο να τα αποδέχονται, αλλά και να υπερασπίζονται φανατικά τη λογική τους. Τα παραδείγματα είναι πολλά.
Είναι αυτοί που δεν πληρώνουν τον ΦΠΑ και τον κατακρατούν ως… κεφάλαιο κίνησης. Είναι οι Γκλέτσοι και οι θαυμαστές τους που γκρεμίζουν τις προστατευτικές μπάρες στην εθνική οδό. Είναι εκείνοι που αρνούνται να πληρώνουν διόδια. Είναι τα στελέχη του ΠΑΜΕ που όχι μόνο συμπαραστέκονται, αλλά και διαλαλούν ότι θα επεκτείνουν το… κίνημα στην άρνηση εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ, στο πλαίσιο προφανώς της γενικής ανυπακοής που κηρύττουν το ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα και κομματίδια της Αριστεράς. Είναι η εκτεταμένη ανυπακοή στην απαγόρευση του καπνίσματος. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν λευκή απεργία και οι συνάδελφοί τους εφοριακοί που «τα παίρνουν», επειδή μειώθηκαν οι αποδοχές τους. Είναι ακόμη και η προσπάθεια των υπόπτων για τρομοκρατία να επιβληθούν στο δικαστήριο με το έτσι θέλω.
Αν στο φαινόμενο της γενικευμένης παραβίασης των νόμων (που υπήρχε πάντα) και της προσπάθειας ιδεολογικοποίησης (αυτό είναι το καινούργιο) προστεθούν οι αντιδράσεις των συντεχνιών του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να διατηρήσουν κεκτημένα και προνόμια και ταλαιπωρούν την καθημερινότητα, το βάθος της διαφθοράς που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία και το τεράστιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, γίνεται φανερό ότι η Ελλάδα δεν είναι συντεταγμένη Πολιτεία. Δεν είχε ποτέ έντονα χαρακτηριστικά συντεταγμένης Πολιτείας, αλλά τις κρίσιμες αυτές ώρες χάνονται και τα τελευταία ίχνη της. Μπορεί άραγε να συνέλθει μια τέτοια χώρα, όταν μάλιστα δεν το θέλουν οι πολίτες της;
του Άγγελου Στάγκου


Πηγή: Η Καθημερινή

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι η ενημέρωση του ευρωπαίου πολίτη για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία στην εποχή των υπολογιστών και του ίντερνετ αμφισβητούνται και ακυρώνονται, όχι μόνο από κρατικές υπηρεσίες, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς. Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας του λόγου και της συνείδησης.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Αρμόδια για την προστασία τους στην Ελλάδα είναι η συνταγματικώς κατοχυρωμένη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Από ... ατύχημα μαύρισε η τάφρος Τ3 στο Αυλάκι Στυλίδας και ο Μαλιακός


Μαύρο νερό στο Αυλάκι της Στυλίδας
(από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του STAR)

Αναστάτωση σε αλιείς, καλλιεργητές και κατοίκους της Στυλίδας προκάλεσε το γεγονός ότι ύποπτο μαύρο νερό αγνώστου προελεύσεως κυλούσε από νωρίς το πρωί σε αυλάκι δίπλα σε εργοστάσιο της περιοχής.

Τα πνεύματα ηρέμησε η παρέμβαση του δημάρχου Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του εργοστασίου και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί αφού επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό και σε ατύχημα.


"Κάπνισαν" τη ...Λαμία για λίγο σύρμα

Επιχείρηση “καλώδια” στους ROMA της Αταλάντης από την αστυνομία.
Σε καθημερινό φαινόμενο έχουν εξελιχθεί οι μικρές εστίες φωτιάς που ανάβουν σε διάφορες περιοχές και περιμετρικά της Λαμίας οι ομάδες αθίγγανων, καίγοντας παλιά λάστιχα αυτοκινήτων προκειμένου ν’ αφαιρέσουν τα σύρματα, τα οποία ωστόσο κατακλύζουν τον ουρανό της Λαμίας και προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων που διαμένουν κοντά σε αυτές τις περιοχές .
Μια τέτοια φωτιά “ξέσπασε” τη χθεσινή μέρα σε σωρό από λάστιχα που βρίσκονταν σε οικόπεδο πίσω από το Χαλκιοπούλειο Γυμναστήριο Λαμίας. Ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από κάθε πλευρά της πόλης και αν δεν υπήρχε άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής θα είχε σκεπάσει το μεγαλύτερο μέρος από τον ουρανό της Λαμίας.
Στην περιοχή είχε φτάσει άμεσα και ομάδα ΔΙ.ΑΣ, η οποία ωστόσο δεν βρήκε κανέναν στο σημείο παρά μόνο τα λάστιχα που καιγόντουσαν. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μάλιστα υπήρχαν σωροί από πεταμένα σκουπίδια, αλλά και δυο τρεις ακόμη σωροί από λάστιχα, που πιθανώς αυτοί που τα συγκέντρωσαν εκεί έχουν σκοπό να προχωρήσουν στο κάψιμό τους.
Το κάψιμο των παλιών ελαστικών προκειμένου να αφαιρεθούν τα σύρματα και να πουληθούν στη συνέχεια, είναι μια τακτική που το τελευταίο διάστημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις μεταξύ κυρίως ομάδων αθίγγανων.

Συνήθως η συγκέντρωση των ελαστικών γίνεται κοντά στα σημεία που στήνουν τους καταυλισμούς τους οι ομάδες αθίγγανων, ωστόσο το τελευταίο διάστημα και προκειμένου να μην στοχοποιούνται, επιλέγουν να συγκεντρώνουν τα ελαστικά σε άλλες περιοχές. Ανάβουν μάλιστα την φωτιά στην σωρό με τα ελαστικά και στη συνέχεια εξαφανίζονται προκειμένου να μην εντοπιστούν στο σημείο και επιστρέφουν αργότερα για να πάρουν τα σύρματα.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν συνηθισμένο στον καταυλισμό στα “Νταμάρια”, ωστόσο το τελευταίο διάστημα εντοπίζεται πολύ συχνά στην περιοχή του Παγκρατίου, της Ανθήλης αλλά και πίσω από το κλειστό γυμναστήριο. Μάλιστα προκαλεί την έντονη αντίδραση των κατοίκων που διαμένουν κοντά στις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίοι κάνουν λόγο για “αποπνικτική ατμόσφαιρα από τον καπνό, ο οποίος εκτός από προβλήματα δύσπνοιας εγκυμονεί ακόμη πιο σημαντικούς κινδύνους όχι μόνο για την υγεία όσων μένουν κοντά αλλά γενικότερα στην υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος”.

Οι επεμβάσεις της αστυνομίας
και της πυροσβεστικής είναι σχεδόν καθημερινές. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που δύσκολα θα αντιμετωπιστεί με κατασταλτικά μέτρα. Με την οικονομική κρίση να χτυπά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι επόμενο να αυξάνεται και η δράση ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της επιβίωσης σε καθημερινή βάση.

Επιχείρηση στην Αταλάντη
Έφοδο στον καταυλισμό των αθίγγανων στην Αταλάντη πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι ομάδα της ΟΠΚΕ προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό στοιχείων που συνδέουν τους κατοίκους του καταυλισμού με τις κλοπές καλωδίων της ΔΕΗ και του ΟΣΕ, στην ευρύτερη περιοχή.
Από τις έρευνες που έγιναν στον καταυλισμό δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τους αθίγγανους της περιοχής με τις κλοπές καλωδίων, αλλά ούτε και ευρήματα που να τους συνδέουν με εμπόριο ναρκωτικών ή άλλες αξιόποινες πράξεις. Η αναζήτηση ωστόσο επεκτάθηκε και μέσα στην πόλη της Αταλάντης, χωρίς και πάλι να προκύψουν κάποια ευρήματα, εκτός από ορισμένες τροχονομικές παραβάσεις στις οποίες είχαν εμπλοκή κάποιοι από τους αθίγγανους που υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Επίσης στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας αλλοδαπός για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση της ομάδας ΟΠΚΕ θα πρέπει να σημειώσουμε πως πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξόρμησης που έχει ξεκινήσει η αστυνομία μετά από εντολές του αρχηγείου, προκειμένου να περιορίσει την δράση ομάδων που έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ΔΕΗ και ΟΣΕ στην περιοχή της Λοκρίδας, της Βοιωτίας αλλά και της Β.Α. Αττικής.

Ημέρα
http://lamianews.blogspot.com

Στο πανεπιστήμιο ΜΙΤ 16χρονος Έλληνας μαθητής

Τις βαλίτσες του για το πανεπιστήμιο ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ετοιμάζει ο 16χρονος Χάρης Τσαμπασίδης, από το Λιτόχωρο της Πιερίας.

Ο μαθητής προσκλήθηκε για το επόμενο καλοκαίρι από τη διοίκηση του αμερικανικού πανεπιστημίου, καθώς έχει διαπρέψει σε διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ), σε διαγωνισμούς των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Παγκόσμιας Μαθηματικής Ολυμπιάδας.Ο 16χρονος, μαθητής της Β' τάξης του λυκείου Λιτοχώρου, έχοντας συμμετάσχει σε όλους τους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ), αλλά και σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής οκτώ μετάλλια, μεταξύ των οποίων δύο χρυσά, τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα και εύφημο μνεία από την Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα.

Η Μαθηματική Εταιρία προτείνει κάθε χρόνο ένα παιδί από τη Β' λυκείου, το οποίο έχει ξεχωρίσει για τις γνώσεις του στα μαθηματικά. "Φέτος, επιλέχτηκα εγώ να μεταβώ στο πανεπιστήμιο ΜΙΤ των ΗΠΑ και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί επιβραβεύτηκαν οι κόποι μου. Σαφώς και ήταν απρόσμενο, αφού δεν έρχεται καθημερινά μία τέτοια πρόσκληση", δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χάρης Τσαμπασίδης.

Στα όνειρα του νεαρού είναι να κάνει καλή εντύπωση και να μπορέσει στο μέλλον να σπουδάσει στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. "Όταν τελειώσω το σχολείο θέλω να φύγω για το εξωτερικό. Μακάρι να κάνω καλή εντύπωση στην Αμερική και να με επιλέξουν να συνεχίσω τις σπουδές μου. Θα ήταν δύσκολο να καλυφθούν τα όνειρά μου στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει σωστή υποδομή", πρόσθεσε ο 16χρονος.

Οι μαθηματικοί διαγωνισμοί της ΕΜΕ ξεκινούν από τις τάξεις Ε' και ΣΤ' του δημοτικού και ονομάζονται "Μικρός Ευκλείδης". Για το Γυμνάσιο και το Λύκειο γίνονται σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Ο πρώτος διαγωνισμός λέγεται "Θαλής", στον οποίο συμμετέχουν από 15.000-18.000 μαθητές, ο δεύτερος "Ευκλείδης" και ο τρίτος "Αρχιμήδης". Σε κάθε φάση συμμετέχουν μόνο όσοι προκρίθηκαν από την προηγούμενη.

Μετά το διαγωνισμό "Αρχιμήδης", επιλέγονται οι 25 καλύτεροι από το Γυμνάσιο και οι 25 καλύτεροι από το Λύκειο, από τους οποίους, ύστερα από μία ακόμη δοκιμασία, ξεχωρίζουν οι 12 μαθητές, που αποτελούν την εθνική ομάδα μαθηματικών, για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διεθνείς διαγωνισμούς.

"Στόχος μου και φιλοδοξία μου είναι να ασχοληθώ με τα μαθηματικά σε ερευνητικό πλαίσιο", τονίζει ο Χάρης Τσαμπασίδης, ενώ στέλνει ένα μήνυμα σ' όλους τους νέους που έχουν φιλοδοξίες: "Οι νέοι θα πρέπει να προσπαθούν σκληρά. Δεν μπορεί κάτι σημαντικό να επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Και όταν τους δοθεί η ευκαιρία, θα τα καταφέρουν".

enet.gr


Με τον Βόλο ο Σ.Ο.Λαμίας

Την περσινή πρωταθλήτρια της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε ομάδα του Βόλου, αντιμετωπίζει στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Χειμερινού Πρωταθλήματος ο Σ.Ο.Λαμίας, στις 10.30 την Κυριακή 30/1/2011 στα γραφεία των συλλόγων, σε έναν αγώνα που θα κρίνει κατά πάσα πιθανότητα και την πρώτη θέση στην προκριματική φάση.
Την ίδια ώρα η Σ.Ν.Ο.Λαμίας θα αγωνιστεί στην Κάρυστο με τον Σ.Ο.Β.Εύβοιας.

Τι έχουν να απαντήσουν οι υπεύθυνοι στον μαθητή του 5ου Λυκείου;

Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα στο mail, που μας έστειλε ο μαθητής του 5ου Λυκείου, γιατί το ρεπορτάζ το έκανε ο ίδιος.Υποσχόμαστε όμως ότι θα παρακολουθήσουμε το θέμα να δούμε τι θα κάνουν οι αρμόδιοι και αν θα δώσουν κάποια λύση...
<<Σήμερα το πρωί έγινε ατύχημα στην οδό Κύπρου, δίπλα από το 5ο Λύκειο Λαμίας... Είμαι μαθητής και το μάθημά μου γίνεται στις εξωτερικές αίθουσες που διαθέτει το σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες τάξεις εντός του σχολείου και αναγκαζόμαστε στα διαλείμματα να πηγαίνουμε μέσα στο προαύλιο και με το χτύπημα του κουδουνιού να ξαναβγαίνουμε, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική μας ακεραιότητα... Σήμερα λοιπόν χτύπησε το κουδούνι κάναμε το διάλειμμά μας και μετά χτύπησε πάλι για μέσα. Τη στιγμή που βγαίναμε από τον χώρο του σχολείου να πάμε στην εξωτερική αίθουσα ήμασταν 35 με 40 άτομα και πηγαίναμε από το πεζοδρόμιο στις αίθουσες, ακούμε κάποια στιγμή ένα δυνατό "μπαμ", γυρνάω και κοιτάζω ακριβώς πιο πίσω μου δυο αμάξια τρακαρισμένα δίπλα ακριβώς από το πεζοδρόμιο, που ελάχιστη απόσταση, 2 μέτρα περίπου απείχε το αμάξι από τις 2 συμμαθήτριές μου που εκείνη τη στιγμή είχαν σοκαριστεί...

Πείτε μου τι θα γινόταν αν τα αμάξια που τρακάρισαν έπεφταν πάνω στις συμμαθήτριές μου, που εκείνη τη στιγμή πηγαίναμε για μάθημα στις τάξεις μας.... Εδώ και πόσο καιρό δεν γίνεται τίποτα, τα ίδια και τα ίδια...

Μετά από κάποια στιγμή όταν ηρεμήσαμε κάπως, αφού ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι γιατί βρισκόμασταν δίπλα από το ατύχημα, μπήκαμε στις τάξεις και κάναμε μάθημα και μετά πήγαμε στο διευθυντή του σχολείου μας του εξηγήσαμε πως έχει η κατάσταση και μας λέει πως θα το κοιτάξουμε από Δευτέρα... μ@λ... για όλα λένε αλλά τίποτα δεν κάνουν...
Έφτιαξαν μια στέγη στην αρχή της χρονιάς για το σχολείο για να μπορούνε μέρες που βρέχει να κάνουμε την προσευχή και να κάνουμε εκδηλώσεις...
Δηλαδή πράγματα που είναι πιο σημαντικά τα παραμελούν και κοιτάζουν να δημιουργήσουν ασήμαντα πράγματα... Και ο νομάρχης παλιότερα μας είχε επισκεφθεί και άλλοι πιο ανώτεροι από αυτόν, αλλά τίποτα δεν έγινε... όλα τα ίδια μένουν>>
lamiareport.gr

Συνάντηση την Κυριακή στην Στυλίδα ενάντια στα διόδια

Ανοιχτή συνέλευση για την οργάνωση των δράσεων για την κατάργηση των διοδίων θα πραγματοποιήσει το πανελλαδικό συντονιστικό των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 στις 11:00, στο δημαρχείο Στυλίδας.

Δυσλειτουργία στις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Δυσλειτουργία παρατηρήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού οι φάκελοι των εισηγήσεων που παρέλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παραδόθηκαν καθυστερημένα και με σοβαρές ελλείψεις.

Η συζήτηση μάλιστα για την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δ.Δ έγινε χωρίς ενημέρωση, κάτι που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από όλους τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζήτησαν αναβολή της απόφασης και νέα συζήτηση αφού προηγηθούν αναλυτικές εισηγήσεις.

Όμως η πλειοψηφία ,μίλησε για ''πολιτική θέση και άποψη'' και ψήφισε την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ με συνοπτικές διαδικασίες ,αγνοώντας τις αιτιάσεις των συνδυασμών,με τρόπο που δεν συνάδει με την δημοκρατία και την διαβούλευση που προωθεί ο ''Καλλικράτης''.

Τελικά στην Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα;

«Στροφή» στα βιολογικά προϊόντα

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές προτιμούν πλέον τα βιολογικά προϊόντα στις αγορές τους όπως προκύπτει την ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M.) και του Κέντρου Αειφορίας (CSE) με θέμα «Πράσινο Marketing: Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 700 ατόμων και στα συμπεράσματά της αναφέρεται ότι το 57,2% των καταναλωτών προτιμά βιολογικά προϊόντα, ενώ ένα 52,3% άλλαξε τη μάρκα του προϊόντος που αγόραζε, επιλέγοντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.

Η έρευνα πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτυπώνει την καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στις περιβαλλοντικές διαστάσεις του Marketing, αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και καταγράφει τη στάση, τις αντιλήψεις και την ανταπόκριση του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στις υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ειδική εσπερίδα στις 2 Μαρτίου 2011 και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.).

skai.gr

Δράσεις κατά της παιδικής φτώχειας και υπέρ της ένταξης νέων στην αγορά εργασίας

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Νικόλαος Αναλυτής. Η συνεργασία αυτή θα καλύψει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, καθώς και για την προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας η συνεργασία θα καλύψει τη δημιουργία προγραμμάτων:

α) ενίσχυσης δομών και υπηρεσιών φροντίδας παιδιών,

β) κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και ιματισμός),

γ) πρόσβασης σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής και

δ) στήριξης των φτωχών νοικοκυριών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών - εξαρτώμενων μελών.

Ταυτόχρονα, η προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας θα προωθηθεί μέσα από την συνεργασία για την:

Α) Προώθηση επαγγελματικού προσανατολισμού και διεύρυνση των ευκαιριών για τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των ανειδίκευτων και χαμηλής ειδίκευσης νέων.

Β) Ανάπτυξη και επέκταση προγραμμάτων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των πτυχιούχων.

Γ) Τη δημιουργία προγραμμάτων «συμβουλευτικής» (mentoring) από τα μέλη του Δικτύου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

Δ) Τη δημιουργία ειδικών δράσεων προώθησης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στους νέους.

Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α� ΦΑΣΗ: Υπογραφή του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας όπου ορίζονται οι στόχοι του και οι άξονες εφαρμογής της συνεργασίας (Ιανουάριος 2011).

Β� ΦΑΣΗ: Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων (Υπουργεία, Οργανισμοί, ΜΚΟ, Αυτοδιοίκηση, Επιχειρήσεις) σε διαβούλευση και υπογραφή «Διακήρυξης» (πλαίσιο αρχών που βασίζεται στο παρόν) για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με τους στόχους του Συμφώνου (Φεβρουάριος - Απρίλιος 2011).

Γ� ΦΑΣΗ: Υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχής επαναξιολόγηση / αναπροσαρμογή των στόχων του Συμφώνου {Μάιος - Δεκέμβριος 2011 (ενδιάμεση αξιολόγηση)}.

Η κα Κατσέλη στην ομιλία της έδωσε παραδείγματα από την πρακτική εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας, όπως είναι η περίπτωση των τυροπαραγωγών της Θεσσαλίας, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης τυροκομικής νέων, δίνοντας έτσι έναυσμα για την ίδρυση επιχειρήσεων παραγωγής προτύπων πρώτων υλών τυροκομικής. Όπως επίσης και διαφόρων επιχειρήσεων, οι οποίες μέσω ΟΑΕΔ θα μπορούν να επιλέξουν ανέργους για την πρακτική άσκησή τους και την αύξηση της εργασιακής εμπειρίας τους.

Ο κ. Αναλυτής σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν υπάρχει προϋπολογισμός για αυτή τη συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εξήγησε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει προϋπολογισμός, αλλά ότι το Δίκτυο αυτό που δεν επιθυμεί είναι να μετατραπεί σε άλλον ένα φορέα που ζητά πόρους από το κράτος. Κάθε επιχείρηση έχει κονδύλια έτοιμα για να ενισχύσουν σκοπούς σαν κι αυτούς που θέλει να προβάλει η συγκεκριμένη συνεργασία, συμπλήρωσε ο ίδιος. Ως παράδειγμα έφερε μια συνεταιριστική τράπεζα στη Θεσσαλία, η οποία στο καταστατικό της προβλέπει την προώθηση του 2% των κερδών της για κοινωνικούς σκοπούς στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ο κ. Κικίλιας ζήτησε να υπάρξει συγκεκριμένη στόχευση των δράσεων ειδικά για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσει νέα προγράμματα για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της αγοράς εργασίας και των αναγκών που έχουν οι επιχειρήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με την εκπαίδευση.

naftemporiki.gr

Εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» και στους ΟΤΑ

Από τις 15 Μαρτίου όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που ελέγχουν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτούν στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια», τους νόμους και τις πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, οι κατά νόμο δημοσιευτέες πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ενώ οι λοιπές δεν εκτελούνται εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) που αποδίδεται με την καταχώρησή τους στους δικτυακούς τόπους του «Δι@ύγεια». Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.

Επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των νόμων και των αποφάσεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι υπόχρεοι φορείς δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά αγορά εξοπλισμού ή λογισμικού, καθώς η υπηρεσία υλοποίησης του Προγράμματος «Δι@ύγεια» παρέχεται κεντρικά.

Η εφαρμογή της διαδικασίας καταχώρησης και ανάρτησης, καθώς και η προβλεπόμενη από το νόμο συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) σε κάθε φορέα που είναι υπόχρεος για ανάρτηση των πράξεών του στο Διαδίκτυο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση τη σύσταση νέων οργανικών μονάδων στους υπόχρεους φορείς ή όργανα ή την πρόσληψη νέου προσωπικού ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία καταχώρησης θα πραγματοποιείται από τους υπόχρεους στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις οργανωτικής δομής και λειτουργίας των υπηρεσιών τους και με το υπάρχον προσωπικό.

Τέλος, ο υπουργός κάνει γνωστό ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης οργανώνονται επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με έμφαση στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια».

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ